ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΥΝ LAMDA ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΟΣ…

by on 27 November 2019

Η εταιρεία με την επωνυμία “LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων” ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία “VOXCOVE HOLDINGS LIMITED”, προέβη στις 22 Νοεμβρίου 2019 σε πώληση 51.206 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή πώλησης 7,5773 ευρώ και συνολική αξία 388.004,61 ευρώ.

 Η VOXCOVE HOLDINGS LIMITED είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.