ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΧΩΣΙΜΟ ΣΤΗ EUROBANK Η CAPITAL…

by on 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώσε, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 26 Φεβρουαρίου 2015 από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Ιηc.» τα ακόλουθα: Η Capital γνωστοποίησε ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η Capital, κατήλθε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Capital διαμορφώθηκε σε 14,5854%.

Το ανωτέρω ποσοστό αφορά σε 1.385.587.936 (14,5854%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Research επ Management Company» (εφεξής «CRMC») *, ελεγχόμενης εταιρείας της Capital, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται 527.322.143 (5,551%) δικαιώματα ψήφου που έχουν εκχωρηθεί στην CRMC προς διαχείριση από την εταιρεία «EuroPacific Growth Fund», κάτοχο 527.322.143 κοινών μετοχών της Eurobank.

Η CRMC διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλούς για λογαριασμό διαφόρων εταιριών επενδύσεων.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »