ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΕΠΕΡΓΚΕΪΤ: ΛΟΥΚΑ, ΠΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ…

by on 21 February 2020

Του Νίκου Πάσχου

…Την 05/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1812867, το από 31/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Πέπερ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», το διακριτικό τίτλο «Pepper Ελλάς A.E.Δ.Α.Δ.Π.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144973001000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την από 31/07/2019 παραίτηση του Μέλους Δ.Σ. κας Αναστασία Μπόνου του Παντελή (ΑΦΜ: 07……… – ΔΟΥ: ………..), και εξέλεξε σε αντικατάσταση της, την κα Λουκία Κατσέλη του Πελοπίδα (ΑΦΜ: 04………….. – ΔΟΥ: ………..), για το υπόλοιπο της 5ετους θητείας αυτού, ήτοι μέχρι τις 09/05/2024…

Ποια είναι η Αναστασία Μπόνου του Παντελή ;

Γιατί μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποια είναι ;

Γιατί ενώ η Κατσέλη είναι πρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου παίρνει το ρίσκο και δέχεται τον διορισμό τηςσκάνδαλο –  στο Δ.Σ της Pepper ;

Πόσα ήταν τα δάνεια των πολυαρίθμων εταιριών συμφερόντων Μαρινόπουλου, σε Ελλάδα και Κύπρο κατά την παράλληλη θητεία της Κατσέλη, ως προέδρου της Εθνικής στην Ελλάδα και στη Κύπρο αντίστοιχα ;

Ποια η εξέλιξη τους ;

Είναι ενήμερα ;

Αποπληρώθηκαν ;

Διαγράφτηκαν ;

Πουλήθηκαν σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ;

Αν ναι σε ποια ;

Ξεκινάμε…

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΝΟΥ του Παντελή, κάτοικος…., οδός…. 63, κάτοχο του υπ’ αριθμ…. Α.Δ.Τ. με ημερομηνία έκδοσης την 14η….,  με Α.Φ.Μ. 07……. της Δ.Ο.Υ………, ΜΕΛΟΣ και  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ανώνυμης  Εταιρείας με επωνυμία

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

JEROME JEAN DOMINIQUE LOUBER, Αντιπρόεδρος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από  την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5−ετή θητεία που λήγει στις 25.9.2018 και δύναται να παραταθεί ως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019…

Συνεχίζεται