ΡΕΠΟΡΤΑΖ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ SINGULAR LOGIC !

by on 31 January 2015

Του Νίκου Πάσχου

Ποια είναι η SINGULAR LOGIC που είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων; Γιατί προκύπτει αβίαστα, από το ρεπορτάζ και την έρευνα του Lobbystas.gr, ότι υπάρχει – προκύπτει,  θέμα αξιοπιστίας της συγκεκριμένης εταιρίας και κατά επέκταση, στα εκλογικά αποτελέσματα που συγκέντρωσε και μετέδωσε η Singular Logic;

Η «Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» για την χρήση του 2013, περιγράφει την τραγική θέση της εταιρίας και αποκαλύπτει το τι ακριβώς συμβαίνει

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13.18 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 53,6 εκατ., τα οποία δύναται να απαιτηθούν άμεσα, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναχρηματοδότηση των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης στην επεξηγηματική σημείωση 14.5 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της συμβατικής λήξης των δανειακών υποχρεώσεων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 43,3 εκατ. περίπου. Οι παραπάνω συνθήκες ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του.

Τι αποκαλύπτεται; Έχουν σκάσει 53,6 εκ (βραχυπρόθεσμα δάνεια) και ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, όχι μόνο δεν την καλύπτουν, αλλά υπολείπονται κατά 43,3 εκ !!! Και όλα αυτά ΜΟΝΟ για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και όχι στο σύνολο των δανείων της. Με λίγα λόγια αν οι τραπεζίτες κατήγγειλαν την σύμβαση δανεισμού λόγο μη εξυπηρέτησης των δανειακών συμβάσεων και υποχρεώσεων της Singular το κανόνι θα ακουγόταν μέχρι τον διαστημικό σταθμό. Μεγάλο μπαμ !

Οι μέτοχοι της Εταιρείας την 31/12/2013 ήταν :

  1. H Εταιρεία «ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε ποσοστό 63,20%.
  2. Η Εταιρεία «ΤΟWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD» σε ποσοστό 22,50%.
  3. Η Εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A» σε ποσοστό 14,30%.

Η Εταιρεία «MARFIN INVESTEMENT GROUP ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέχει από τις 07/02/2011 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD»

Να και ο φίλος μου ο Andre. (Ανδρέααααα μου) Αδελφούλη συνεχίσεις να αμφισβητείς την θεωρία μου για τον Λευκό Ίππο; Οκ. Σιγά σιγά, νομίζω ότι ξετυλίγοντας όλο και περισσότερο το κουβάρι  … θα σε «ανακηρύξω» άπιστο Θωμά. 

Τραπεζικός δανεισμός

H Singular έχει προβεί στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 με την EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ και την EUROBANK EFG CYPRUS LTD αρχικά για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανείου που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο 2009 για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας SingularLogic SA. Στη συνέχεια, ομολογιούχος έγινε η MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ με ποσοστό 25% ενώ η EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE κατέχει το 75% των ομολογιών.

Συγκεκριμένα, το δάνειο αφορά σε τμήμα Α για ανώτατο ποσό €35.000.000 το οποίο διαιρείται σε ομολογίες σειράς Α και σε τμήμα Β για ανώτατο ποσό €25.000.000 το οποίο διαιρείται σε ομολογίες σειράς Β για τις οποίες η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αγοράς και επαναδιάθεσης τους. Το δάνειο αυτό στις 31/12/2013 είχε υπόλοιπο €27.628.000 στην Εταιρεία και στον Όμιλο. Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου που απέκτησε η Εταιρεία από την απορροφώμενη Singularlogic S.A. στις 16/06/2010 ήταν €26.000.000 και ως εκ τούτου το σύνολο των ομολογιακών δανείων της

Εταιρείας αλλά και του Ομίλου διαμορφώνεται στις 31/12/2013 σε €53.628.000.

Κατά την λήξη της χρήσης 2013 λόγω συμβατικής λήξης των δανειακών υποχρεώσεων που έπρεπε να καταστούν άμεσα απαιτητές και ταξινομήθηκαν ως βραχυπρόθεσμες,

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται υψηλότερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό € 43.282.473 στον Όμιλο και € 44.094.796 στην Εταιρεία !!!!

Τι ισχυριζεται η Singular;

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Eταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών της δανείων, η οποία θα αποκαταστήσει τους δείκτες ρευστότητάς της. Οι διαπραγματεύσεις αναχρηματοδότησης μέχρι την παρούσα στιγμή δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαρτώμενες σε σημαντικό βαθμό από την ομαλοποίηση του Τραπεζικού τομέα   

Δηλαδή το μαγαζί είναι στην διακριτική ευκαίρια δλδ ότι γουστάρουν οι τραπεζίτες !!! Ποιοι τραπεζιτες; Η EUROBANK και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ αφού όλα έχουν μεταφερθεί εκεί. (MARFIN BANK κ.τ.λ)

Είναι κερδοφόρος ο όμιλος της Singular;

Ζημίες για το 2012 μετά από φόρους 43.483.127 εκ

Για το 2013, ζημιές 6.888.293 εκ.

Να κοιτάξουμε και πιο πίσω. Τι λέτε; Να σας αφήσω σε αγωνία;

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες – 3.324.669 εκ … μόνο.

Ίδια κεφάλαια της εταιρίας; Προσέξτε. «Αποτελέσματα Εις Νέον» για το 2012, – 53.907.518 εκ και για το 2013,  – 60.906.423 εκ. Έχει ή δεν έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια; Εμφανίζονται στα βιβλία ή όχι; Τι έχει να μας πει η Singular;

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στα 6.354.626 εκ Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 87.439.239 εκ. (Τράπεζες, προμηθευτές κ.τ.λ) 

Ποιοι είναι οι μεγάλοι πελάτες της Singular;

Κατά την διάρκεια της χρήσης (2013) ποσό €6,9 εκατ. από το σύνολο εσόδων του Ομίλου SINGULARLOGIC προήλθε από Όμιλο MIG και αντιπροσωπεύει περίπου το 13,46% των πωλήσεων. Τα έσοδα των πελατών αυτών περιλαμβάνονται στον τομέα Μεγάλες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, το Δημόσιο αντιπροσωπεύει πωλήσεις ποσοστού 13,77% επί του συνόλου του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Μμμμμμ. Αndre κερνάει, Andre πίνει. Ποιος άλλος. Δουλίτσες με το δημόσιο, ξέχωρα το κομμάτι των εκλογών. Έτσι δεν είναι; Είχαμε το 2013 εκλογές; Νο Andre μου…

Πάμε καλά μέχρι εδώ; Lobbystaαραδες μου, θέλουμε και άλλες ομορφιές στην πίστα; Αδελφούλη αρκούν αυτά μέχρι στιγμής από στοιχεία του ισολογισμού; Θέλεις και άλλα; Άντε ρε. Πως θα βάλω κολλητέ μου, το Συνεχίζεται…. στο τέλος;

Τι ενέχυρα έχουν πάρει οι τραπεζίτες;

Ο δανεισμός αποτελείται κυρίως από 2 ομολογιακά δάνεια ύψους 27.628.000 € και 26.000.000 € αντίστοιχα. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει συσταθεί ενέχυρο α’ τάξης επί του 100% των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, ειδικά για τις Ομολογίες σειράς Β 17.978.000 € εγγράφεται κυμαινόμενη ασφάλιση επί απαιτήσεων της Εταιρείας (τιμολογίων) σε ποσοστό 108%.

Την 31/12/2013, το σύνολο του βραχυπρόθεσμού δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται σε 56.401.407 € και 57.641.461 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των δυο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 53.628.000 € τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο. Λόγω συμβατικής τους λήξης εντός της χρήσης 2012, συντρέχει γεγονός καταγγελίας για τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια τα οποία δύναται να απαιτηθούν άμεσα.

Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις των ανωτέρω δανείων προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών για την Εταιρεία, όπως η διατήρηση ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς EBITDA, μέγιστο ύψος EBITDA προς καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και ελάχιστη αναλογία συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η μη συμμόρφωση με τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες είχε ως συνέπεια την προσαύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού.

Ως εκ τούτου, η Singular βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης νέων μακροπρόθεσμων συμβάσεων δανεισμού με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την διατήρηση της ρευστότητας του και μπλα μπλα και μπλα μπλα ….. Μάγκες με όλα αυτά μέχρι στιγμής που έχετε διαβάσει, δεν έχετε πετάξει ακόμη τον υπολογιστή σας από το παράθυρο !!!!!!!!!

ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ……….

Έχετε πάρει χαμπάρι τι λέει το ρεπορτάζ και η έρευνα του Lobbystas;

Ακόμη όχι;

Πάμε για την συνέχεια

Case Studies

Εκτός από το Δημόσιο να ρίξουμε μια ματιά στους πελάτες της Singular;

Η Εθνική Χρηματιστηριακή εμπιστεύτηκε την SingularLogic για την εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της εταιρίας. Η λύση που υλοποιήθηκε, έχει ως βάση την εφαρμογή Securities ERP της SingulaLogic

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για την Τράπεζα EFG Eurobank. Το σύστημα βασίσθηκε στην εφαρμογή Credit Facilities Management System (CFMS) και λειτουργεί παραγωγικά στην EFG Eurobank Βουλγαρίας.

Η MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ στα πλαίσια διαχείρισης των ακινήτων που αποτελούν την κύρια δραστηριότητά της, επέλεξε την εφαρμογή για την διαχείριση και παρακολούθηση ακινήτων, Property Management της SingulaLogic για την αναλυτική παρακολούθηση της κατάστασης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, τη διαχείριση των ενοικιαστών, την παρακολούθηση των μεσιτικών εντολών, αλλά και τις διαδικασίες ασφάλισης και ζημιών.

Το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος» τώρα EUROBANK

Τι βλέπουμε εδώ. Ένας εκ των μεγάλων πιστωτών της Singular είναι και πελάτης. Περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η σχέση δανειστή με δανειζόμενο. Σωστά; (Δεν θα μπω σήμερα σε αυτό το θέμα στα βαθειά. Γιατί; Τι πιστεύετε εσείς;

Εκλογές

Αυτή η εταιρία όπως σας την παρουσίασα, είχε το πακετάκι των εκλογών. Που σημαίνει ότι προέχει πάνω απ΄όλα, η ασφάλεια των πληροφοριών.

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2005. Οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται αφορούν:

Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, πωλήσεις, ολοκλήρωση λύσεων λογισμικού και διαχείριση έργων για έργα διαβαθμισμένης ασφάλειας που υλοποιούνται στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα

Στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενιας και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών πληροφορικής στα data centers της εταιρείας στην Αθήνα.

​H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της SingularLogic από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,

Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,

Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,

Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2005.

Τι μας λέει η εταιρία; Η διαβαθμισμένη ασφάλεια εδρεύει στην έδρα της εταιρίας. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια αυτή; Η ίδια η εταιρία. Ελεγκτής και ελεγχόμενος το ίδιο πρόσωπο !!!

Να δούμε το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) μέσω κινητών τηλεφώνων; Περίπου 5.000 εκλογικά τμήματα πανελλαδικά, συμμετείχαν στην εφαρμογή του συστήματος. Η Singular αναφέρει επί λέξει «πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού»

Τι σημαίνει πιλοτική εφαρμογή; Ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται αφορούν μια πιλοτική εφαρμογή και όχι μια «σφραγισμένη» εφαρμογή της Singular.

Με απλά ελληνικά για να γίνει κατανοητό από την συντρόφισσα Σούλα, είναι σαν το φάρμακο που δοκιμάζεται πρώτα σε ασθενείς από την φαρμακοβιομηχανία και μετά αφού προκύψουν τα απαραίτητα «ευρήματα» (παρενέργειες κ.τ.λ) προχωρεί η εταιρία στην κατοχύρωση της πατέντας με τις απαραίτητες βελτιώσεις κ.τ.λ και ξεκινούν οι πωλήσεις του φάρμακου με τις πιστοποιημένες εγκρίσεις.  

Κατανοητό συντρόφισσα Σούλα;

Δηλαδή εάν ένα εκλογικό αποτέλεσμα μέσω του SRT  εμφανίσει χ ψήφους και μετά την «φυσική» καταμέτρηση – ταυτοποίηση, που θα ολοκληρωθεί μετά από …. 7 χρόνια, ο αριθμός χ είναι ψ τότε η εφαρμογή θα έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα τεχνικό !!! Για αυτό λέγεται πιλοτική !! Και έχουμε καλύψει με τσίγκινο τον αφράτο πισινό μας ….    

Ξέρω ότι «ζεσταθήκατε» και εσείς πολύ, όπως και εγώ. Σταματώ εδώ.

Εις το επανιδείν….

Συνεχίζεται… κλαρινάτα…

Υ.Γ. Το θέμα είναι λουκουμάκι συριανό, με πικρό καφεδάκι ώρα ενάτη πρωινή, γραφείο 8.  Εγώ ως δημοσιογράφος και ερευνητής ότι είχα να γράψω το έγραψα. Το κείμενο περιέχει και ρεπορτάζ και ας μην «φαίνεται». Σειρά έχουν πλέον άλλοι. Και αν κάποιος δεν κατάλαβε ένα είναι σίγουρο. Ότι κατάλαβαν αυτοί ! Συντρόφισσα Σούλα πολλά φιλιά. Μάζεψε κοκκινομάλλες φίλες σου, να πάμε στα κλαρίνα. Να ανοίξει ο καιρός να πάμε και σε κάνα πανηγύρι ….