ΠΩΣ ΤΣΕΠΩΝΕΙ Η EUROBANK €950.000.000 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !

by on 31 October 2017

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ…

Διαβάστε με προσοχή πως στήνετε το κόλπο.

Για του μυημένους θα το καταλάβουν αμέσως.   

Για την φίλη μου την κυρία Σούλα από το Αιγάλεω θα ακολουθήσει ανάλυση κατά την τέλεση του εγκλήματος.

 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 3 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο “Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη” (αίθουσα “Ιωάννης Σ. Λάτσης”), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008.

    Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

  2. Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεχίζεται…