ΠΩΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΤΟΥΣ – ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ – (χα χα χα !!!) ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ….

by on 27 August 2015

Ενηµέρωση βάσει των όρων 26 και 7.5 του Προγράµµατος έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου της Τράπεζας έκδοσης της 2.7.2013

Η ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ενηµερώνει ότι η τέταρτη ηµεροµηνία προαιρετικής µετατροπής οµολογιών του υφιστάµενου Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (ΜΟ∆) της Τράπεζας, έκδοσης της 2.7.2013, αρχικού συνολικού ύψους 199.406.822,10 ευρώ, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των µετόχων της 18.2.2013, την απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου της 24.4.2013 και το από 3.6.2013 εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι η Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015.

Το δικαίωµα προαιρετικής µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές µπορεί να εξασκηθεί το νωρίτερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν και έως τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία προαιρετικής µετατροπής, ήτοι από 1 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2015, µε την αποστολή από τον Οµολογιούχο προς τον Εκδότη Επιστολής Άσκησης ∆ικαιώµατος Μετατροπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 26.2 του προγράµµατος του ΜΟ∆.

Οι Οµολογιούχοι µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα προαιρετικής µετατροπής ως προς το σύνολο ή µέρος των Οµολογιών που κατέχουν, εφαρµοζόµενων µετά το πέρας της διαδικασίας, όλων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 26 του προγράµµατος έκδοσης του ΜΟ∆ .

Επιπλέον, η ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, µε βάση την από 23.6.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών, ότι λόγω µη διανοµής κερδών µε βάση τα αποτελέσµατα της 31.12.2014, οι κάτοχοι οµολογιών του υφιστάµενου ΜΟ∆ της Τράπεζας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του όρου 7.5 του Προγράµµατος του ΜΟ∆, σύµφωνα δε µε τους όρους του ΜΟ∆ σε περίπτωση προαιρετικής µετατροπής οµολογιών από µέρους τους µέχρι την 15.7.2015 δεν προβλέπεται η καταβολή τυχόν δεδουλευµένων τόκων, ενώ οι εν λόγω τόκοι δεν είναι απαιτητοί ούτε συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ΜΟ∆ λόγω της µη καταβολής τους. Το αυτό ισχύει και για όσους κατόχους Οµολογιών επιλέξουν να µην τις µετατρέψουν και οι οποίοι επίσης δεν δικαιούνται να λάβουν τόκους για την περίοδο εκτοκισµού που λήγει 15.7.2015 λόγω ανεπάρκειας αποθεµατικών προς διανοµή.

Με απλά ελληνικά, μάγκες δεν υπάρχει σέντς. Ανεπάρκεια πατριώτη μου. Ανεπάρκεια πατριώτη…..

Έτσι είναι η ζωή.

Τα καλύτερα έρχονται…