ΠΩΣ ΠΑΝΤΕΛOΝΙΑΣΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΑΣ € 200.000.0000. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ !

by on 25 November 2016

Στις  30  Μαρτίου  2015,  η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.A.Ε. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 199.999.982 με ισόποση επιστροφή στους μετόχους μετρητών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920. Η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε με ακύρωση 5.494.505  μετοχών  της  Εταιρείας  ονομαστικής  αξίας  3 6,40  €  έκαστης.  Μετά  την  ως  άνω  μείωση,  το  μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 14 .760.018 €, διαιρούμενο σε 405.495 ονομαστικές μετοχές,  ονομαστικής αξίας έκαστη 36,40 €. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας στις 21 Απριλίου 2015. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ηταν σε Ευρώ 14.760.018.

Από € 214.760.000 το 2014 !!!

Συνεχίζεται