ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ;

by on 31 December 2014

Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην «Γερμανός» η οποία αφορά περιορισμούς στον καθορισμό των τιμών σε δίκτυα franchising είναι η τρίτη κατά τα τελευταία έτη.  Η πρώτη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε εκδοθεί το 2008 κατά της Dia Hellas, στην οποία είχε επιβληθεί τότε πρόστιμο 5,19 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε το 2010 ανάλογη απόφαση σε βάρος της Carrefour-Μαρινόπουλος στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο 12,5 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα που προκύπτει και το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί, είναι ποια και πόσα, τα οφέλη και κέρδη των παραπάνω επιχειρήσεων που ακολούθησαν αυτές τις πρακτικές.

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει, και 101 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 ΣυνθΕΚ), από την εταιρία «ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (με το διακριτικό τίτλο «CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.») στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) για τη λειτουργία καταστημάτων «5’Mαρινόπουλος»

Κατόπιν σχετικών καταγγελιών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε έρευνα σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της ελληνικής και κοινοτικής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από πρακτικές της εταιρίας CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) για τη λειτουργία καταστημάτων «5’Mαρινόπουλος».

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εξέτασε την υπόθεση, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του φακέλου, τις απόψεις που εξέφρασαν προφορικώς και εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη στα υπομνήματά τους, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες που εξετάστηκαν κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής, διαπίστωσε με την υπ. αριθ. 495/VI/2010 της 6ης Ιουλίου 2010 ομόφωνη απόφασή του, ότι η CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και τον περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων – δικαιοδόχων της. Διαπίστωσε, επίσης, την παράβαση του άρθρου 2α του ν.703/77.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οχτώ (12.512.848,00) ευρώ για τις διαπιστωθείσες αυτές παραβάσεις, καθώς η CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθόριζε τις τιμές μεταπώλησης στο σχετικό δίκτυο δικαιόχρησης, ενώ παράλληλα περιόριζε τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διανομέων – δικαιοδόχων εντός του συστήματος (σε συνδυασμό με ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας). Ειδικότερα, η  CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφάρμοζε πολιτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, αφενός μέσω συμβατικών ρητρών που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, και αφετέρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που – κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του – καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη, επιτείνοντας έτσι τη διαρθρωτική ακαμψία των τιμών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε, επίσης, την CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/77 και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και του άρθρου 2α  του ν. 703/77, καθώς και να αναδιατυπώσει (ή να απαλείψει) τους σχετικούς αντι-ανταγωνιστικούς συμβατικούς όρους.

Απείλησε δε την ως άνω επιχείρηση, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των διαπιστωθεισών παραβάσεων, με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της.