ΠΙΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ…

by on 9 May 2019

Του Νίκου Πάσχου

Λέει και υπογράφει ο κύριος Φώτης…

Κύρια Θέματα Ελέγχου

Εκτίμηση ανακτήσιμης αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις

 (Σημειώσεις 4.1 και 9 των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατείχε επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ύψους €595,3 εκατ. Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες και σε περίπτωση που μια επένδυση σε θυγατρική πρέπει να απομειωθεί, το ποσό της απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της συμμετοχής και της λογιστικής της αξίας. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ανακτήσιμη αξία ως το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας, μειούμενης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36. Ο προσδιορισμός της ανακτήσιμης αξίας της κάθε επένδυσης σε θυγατρική εταιρεία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές της θυγατρικής αλλά και από τις λοιπές βασικές παραδοχές της Διοίκησης που αναφέρονται ανωτέρω στο κύριο θέμα ελέγχου «Εκτίμηση απομείωσης υπεραξίας». Επικεντρωθήκαμε σε αυτή την περιοχή λόγω του ύψους των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες αλλά και λόγω των εκτιμήσεων και παραδοχών που χρησιμοποίησε η Διοίκηση προκειμένου να προσδιορίσει την ανακτήσιμη αξία των εν λόγω επενδύσεων.

Πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες αναφορικά με την εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες: –

Αξιολογήσαμε την εκτίμηση της Διοίκησης και τα συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης στις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες. – Αξιολογήσαμε τις αναλύσεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες η ανακτήσιμη αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης διαμορφώνεται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών τους. – Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε αναφορικά με τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας περιλάμβαναν κυρίως όσα περιγράφονται στο παραπάνω κύριο θέμα ελέγχου «Εκτίμηση απομείωσης υπεραξίας». – Επιβεβαιώσαμε ότι η απομείωση που αναγνωρίστηκε σε λοιπές επενδύσεις σε θυγατρικές είναι συνεπής με την προσαρμογή που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του έτους στα περιουσιακά τους στοιχεία. Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων ελεγκτικών διαδικασιών, διαπιστώσαμε ότι ο προσδιορισμός της ανακτήσιμης αξίας βασίστηκε σε εύλογες παραδοχές.

Μεταξύ των θυγατρικών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκουμε τις παρακάτω εταιριες όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

Στις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ πηγαίνουμε στις «Οικονομικές Καταστάσεις / Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας»

Εκεί βρίσκουμε τις Θυγατρικές με έδρα εκτός Ελλάδας

Πατάμε στη BIOSAR PANAMA Inc για να δούμε τον ισολογισμό

Εκεί αντί ισολογισμού εμφανίζεται μόνο το όνομα !

Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες Θυγατρικές  BIOSAR Energy (UK) Ltd, BIOSAR AMERICA LLC, BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA, BIOSAR CHILE SpA, BIOSAR Dominicana SAS, BIOSAR Energetica SA, Biosar Australia Pty Ltd.

Πήγαμε στην ιστοσελίδα της biosar.gr

Πατήσαμε στα Οικονομικά στοιχεία.

Το αποτέλεσμα ;

Μας μεταφέρει στην ιστοσελίδα el.aktor.gr στα Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου AKΤΩΡ 2013-2017 (ΔΧΠΑ σε € εκατ.)

Άφαντος ΚΑΙ ο ισολογισμός της biosar.

Όλες οι biosar ανά τον κόσμο έχουν επίσημη ιστοσελίδα την biosar.gr.

Κύριε Φώτη πες μου σε παρακαλώ

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΣ για τα €595,3 εκατ όπως μας πληροφορείς και υπογράφεις για αυτό ;

Με τι στοιχεία ;;;

Συνεχίζεται…