ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ ! ΜΟΝΟ Ο ΜΑΛΑΚΑΣ, ΠΛΗΡΩΝΕ, ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ ! Για τράβα στο καθρέφτη …

by on 1 December 2014

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στο Λουξεμβούργο, ούτε τα μερίσματα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε φορολογική παρακράτηση στο Λουξεμβούργο. Παρόλα ταύτα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο Λουξεμβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο “taxed’abonnement”), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά τρίμηνο, της τάξεως του 0,05 τοις εκατό, επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε κυκλοφορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριμήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, περιορίζεται στο 0,01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, καθώς και των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ορισμένα βραχυπρόθεσμα μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και σε άλλα μέσα σύμφωνα με τον Κανονισμό της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου Δουκάτου. Τα Υπό-Αμοιβαία Κεφάλαια που περιλαμβάνουν τον όρο «Διαχειρίσεως Διαθεσίμων» στην ονομασία τους θα επωφελούνται από αυτό το μειωμένο ετήσιο φόρο. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0% για το τμήμα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί με ετήσιο φόρο. Δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ή άλλος φόρος στο Λουξεμβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων. Δεν καταβάλλεται φόρος στο Λουξεμβούργο για την πραγματοποιηθείσα ή μη υπεραξία κεφαλαίου των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όταν θα γυρίσεις από τον καθρέφτη σου, θα σου πω την …. συνέχεια.