Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ. ΜΟΝΟ !! 37 ΕΚ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 43,8 ΣΤΟ ΔΟΛ …

by on 17 March 2012

Μείωση εσόδων (από τα 201,1 στα 125,8 εκατ. ευρώ) και ζημίες προ φόρων 37,1 εκατ. ευρώ (έναντι -43,8 εκατ. ευρώ το 2010) σημείωσε το 2011 ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη σε επίπεδο Ομίλου. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (θετικά σε επίπεδο εισηγμένης εταιρείας), όπως και οι λειτουργικές ταμιακές ροές της χρήσης.