Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΫΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

by on 8 May 2020

Το άρθρο επιχειρεί να συσχετίσει την αντίληψη του Αριστοτέλη για την οικονομία με τη σημερινή κατάσταση στα πράγματα της οικονομίας. Προς τούτο κατά πρώτον συζητούνται οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την πολιτική κοινωνία, την πόλιν, τον πολίτη και την οικονομική τέχνη (ή επιστήμη). Γίνεται επίσης λόγος για το κατά πόσον οι απόψεις του έχουν σημασία και αξία για εμάς σήμερα (και παρεκβατικά στις αντιλήψεις του Ξενοφώντος) ώστε να σχηματισθεί μια σαφής και ορθή θέση για τις θεωρητικές απόψεις περί της οικονομικής τέχνης ή επιστήμης των Ελλήνων διανοητών και φιλοσόφων). Κατόπιν εξετάζονται με συντομία οι σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομία ως τέχνη ή επιστήμη και πολιτική δραστηριότητα και τέλος διατυπώνονται ορισμένες απόψεις για την οικονομία και την πολιτική σε συνάφεια προς τις απόψεις του Αριστοτέλη. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Οικονομία, ηθική, πολιτική, ανταγωνισμός, νομικό καθήκον επιμέλειας, νομικό καθήκον πίστης, τέλος, τρόπος ζωής, ευδαιμονία

Κατά πρώτον πρέπει να δοθεί απάντηση στο ακόλουθο ερώτημα : «Είναι αναγκαίοκαι έχει νόημα να διερευνήσουμε τις κύριες πολιτικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη, προ-κειμένου να διασαφήσουμε το θέμα για τις οικονομικές του απόψεις»;Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, γιατί διαφορετικά οι επιμέρουςθέσεις του Σταγιρίτη για τα οικονομικά θέματα δεν αποκτούν νόημα, συνέπεια καιεγκυρότητα.Κατά τον Αριστοτέλη ηπόλιςως πολιτική κοινωνία έχει προτεραιότητα έναντι τηςκώμης, της οικογένειας και του κάθε επιμέρους ανθρώπου.

ΕΔΩ η συνέχεια