ΟΤΑΝ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ» ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ … ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ! (Wolfgang:Ο καθένας θα πρέπει να καθαρίζει τα του οίκου του…)

by on 12 February 2015

……..Στα πλαίσια του τεθέντος από τα τέλη του έτους 2002 σε λειτουργία συστήματος διακινήσεως σημαντικών χρηματικών ποσών, υπό τον μανδύα πληρωμής αμοιβών για δήθεν παρασχεθείσες υπηρεσίες συμβούλων που στην πραγματικότητα ουδέποτε είχαν παρασχεθεί , δυνάμει εκδοθέντων προς τούτο εικονικών τιμολογίων και σε εκτέλεση εικονικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου μεταξύ της μητρικής γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG (εταιρεία πρώτου επιπέδου) και εταιρειών που είχαν συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και ελέγχονταν από τους Paolo Floriani ή άλλους καταπιστευματικούς διαχειριστές, όπως ήσαν οι αμερικανικές εταιρείες PROMEXPORT LLC, WEAVIND LLC και BFA GLOBAL ADVISORS LLC και η αυστριακή εταιρεία KHROMA HANDELS GMBH, (εταιρείες δευτέρου επιπέδου) και της εν συνεχεία μεταφοράς των ποσών αυτών ή μέρους τους από τους πιστωθέντες λογαριασμούς των εταιρειών δευτέρου επιπέδου, είτε σε λογαριασμούς των εταιρειών TAMARIND CORPORATION, FIBERLITE, EAGLE INVEST & FINANCE και ELECTRONIC TECHNOLOGY,  που ελέγχονταν από τους υπαλλήλους της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG Reinhard Siekaczek και Robin Martin (εταιρείες τρίτου επιπέδου) προς περαιτέρω διακίνηση των ποσών αυτών από τις ως άνω εταιρείες τρίτου επιπέδου σε εταιρείες τρίτων προσώπων, είτε ορισμένες φορές  και απ’ ευθείας από τις εταιρείες δευτέρου επιπέδου στους λογαριασμούς των εν λόγω εταιρειών τρίτων προσώπων που ανήκαν σε φιλικά προσκείμενα προς τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο πρόσωπα, τότε διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο του ΔΣ της ελληνικής εταιρείας ΣΗMENΣ  AΕ από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2007, όπως τα ποσά αυτά  αναφέρονται   ανωτέρω , με τελικό σκοπό, μεταξύ άλλων, και την διενέργεια δωροδοκιών υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ, κατόπιν υποβολής σχετικών επί μέρους αιτημάτων του Μιχαήλ Χριστοφοράκου απ’ ευθείας στον Michael Kutschenreuter, γενικό οικονομικό διευθυντή (CFO) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του πιο πάνω τομέα ICN, και εγκρίσεως αυτών από τον τελευταίο και με εντολές αυτού προς τον υφιστάμενό του Reinhard Siekaczek, τότε εμπορικό διευθυντή πωλήσεων του κλάδου Επιχειρησιακά Δίκτυα (enterprise networks) του τομέα ICN (πρώην ÖΝ) της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG , αυτός  (HEINZ – JOACHIM NEUBÜRGER)  , κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου 2003 έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2004 και από κοινού , αρχικά  με τον  συγκατηγορούμενό του Heinrich von Pierer  και ακολούθως με τον συγκατηγορούμενό του Volker Jung μέχρι την αποχώρηση του τελευταίου από την εταιρεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2003, έχοντας πλήρη γνώση του ως άνω συστήματος διενεργείας δωροδοκιών, μέσω πληρωμής εικονικών τιμολογίων για δήθεν παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην γερμανική εταιρεία SIEMENS AG σε συσταθείσες επί τούτου εταιρείες κατά τα  προεκτεθέντα,  στα πλαίσια της  εκ  μέρους   του   διαχείρισης των υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ως εκ της προαναφερθείσης ιδιότητός του στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο αυτής, παρέσχε   γενικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος δωροδοκιών που είχε οργανώσει κατά τον προαναφερθέντα τρόπο ο ανωτέρω τομέας ICN κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτών, βάσει της πιο πάνω συμφωνίας του 2%  , ασκώντας τον αναγκαίο προς τούτο έλεγχο και εποπτεία, όντας μαζί με τους ανωτέρω συγκατηγορούμένους του σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό εκτελεστικό διευθυντή (CEO) του εν λόγω τομέα Thomas Ganswindt  , ο οποίος μέσω του τότε γενικού οικονομικού διευθυντή (CFO) Michael Kutschenreuter, αλλά και  προσωπικώς , επόπτευε και ήλεγχε την ομαλή διεκπεραίωση των επί μέρους αιτημάτων πληρωμών. Οι πληρωμές αυτές  ελάμβαναν χώρα  από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο  της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, Heinz Keil – von Jagemann σε εκτέλεση σχετικών εντολών του προϊσταμένου αυτού Reinhard Siekaczek, που αφορούσαν τη μεταφορά σημαντικών χρηματικών ποσών από τα κεντρικά ταμεία της SIEMENS AG σε εταιρείες δευτέρου επιπέδου για την πληρωμή δήθεν παρασχεθεισών υπηρεσιών συμβούλου από αυτές ,  επί τη βάσει εκδοθέντων από αυτές εικονικών τιμολογίων, ποσά που στην συνέχεια μεταφέρονταν σε λογαριασμούς των εταιρειών PLACID BLUE CORPORATION και FAIRWAYS ESTATES , συμφερόντων Γεωργίου Καλδή και Αλεξάνδρου Λέτσα ,  αντίστοιχα  και ανήλθαν τελικά ,  κατά το διάστημα από 11-3-2003 έως 8-3-2004  ,  συνολικά   σε  3.326.000 (1.450.000 + 500.000 + 1.376.000) ευρώ συνολικά ,  προς την εταιρεία PLACID BLUE CORPORATION και κατά το διάστημα από 5-8-2004 έως 6-10-2004 στο ποσό του 1.750.000 ευρώ προς την εταιρεία FAIRWAYS ESTATES, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω λογαριασμών εταιρειών τρίτου επιπέδου, όπως η διακίνηση αυτή λεπτομερώς περιγράφεται ανωτέρω  , προκειμένου να διατεθούν, μεταξύ άλλων, στην συνέχεια και σε δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ, όπως και συνέβη.

        Η διακίνηση των πιο πάνω χρηματικών ποσών, που ανέρχονται συνολικά στο ιδιαίτερα μεγάλο ποσό των 67.233.111 ευρώ συνολικά , η οποία έλαβε χώρα κατόπιν των αμέσως ανωτέρω αναφερομένων ενεργειών  αυτού  (HEINZ – JOACHIM NEUBÜRGER) , αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση προηγουμένων αιτημάτων καταβολής ωφελημάτων σε  υπαλλήλους ή άλλα στελέχη του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων  των ανωτέρω εμπλεκομένων υπαλλήλων, τα οποία υπέβαλλαν  , για λογαριασμό τούτων , οι υπάλληλοι της ελληνικής εταιρείας ΣΗMENΣ  ΑΕ Χρήστος Καραβέλας , Ηλίας Γεωργίου και μετά την αποχώρηση τούτων οι Πρόδρομος  Μαυρίδης , Αλέξανδρος Αθανασιάδης και Εμμανουήλ Σταυριανού   και στη συνέχεια ενέκριναν , αρχικά ο Rainer Niedl και μετά την αποχώρηση αυτού το έτος 2002 από την εταιρεία ο Reinhard Siekaczek, δίδοντας προφορικώς ή εγγράφως εντολές για την εκταμίευση των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, ή τα οποία (αιτήματα) υπέβαλλε απ’ ευθείας στους προϊσταμένους αυτών γενικούς οικονομικούς διευθυντές (CFO) Hans – Walter Bernsau (αρχικά) και Michael Kutschenreuter (στη συνέχεια) ο Μιχαήλ Χριστοφοράκος, επί τη βάσει γενικών κατευθυντηρίων γραμμών και οδηγιών που  αυτός (HEINZ – JOACHIM NEUBÜRGER)  και οι συγκατηγορούμενοί του Heinrich von Pierer και Volker Jung (μέχρι την αποχώρησή του στις 30-9-2003) παρείχαν, για την ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος δωροδοκιών που είχε οργανώσει ο τομέας ICN της  ως άνω εταιρείας κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση αυτών, στα πλαίσια της εκ   μέρους   του   διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, ως εκ της ιδιότητάς του   στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο αυτής, μέσω των προϊσταμένων των πιο πάνω υπαλλήλων, και ειδικότερα των ως άνω γενικών οικονομικών διευθυντών (CFO) του τομέα ICN και των γενικών εκτελεστικών διευθυντών (CEO) του ιδίου τομέα Roland Koch αρχικά και Thomas Ganswindt στη συνέχεια κατά τα προεκτεθέντα.

Σκοπός των πιο πάνω δωροδοκιών ήταν, όπως ,  κατά παράβαση των καθηκόντων των εμπλεκομένων αρμοδίων υπαλλήλων του ΟΤΕ να μην ζημιώνουν την περιουσία του ως άνω Οργανισμού με πράξεις ή παραλείψεις τους, αφ’ ενός μεν να επιτευχθεί η κατάρτιση της ως άνω Προγραμματικής Συμφωνίας και εν συνεχεία η επέκταση αυτής με τους συμφωνηθέντες όρους από άποψη όγκου παραγγελθέντων υλικών και τιμών μονάδος αγοράς αυτών, με βάση στις ανά είδος υλικού, λογισμικού και εργασιών τιμές τα ανώτατα σημεία αναφοράς που είχαν επιτευχθεί στην προ ετών καταρτισθείσα μεταξύ της Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  και της εταιρείας   ΣΗMENΣ  AE σύμβαση, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του ΟΤΕ  από άποψη όγκου υλικών και οι ήδη επελθούσες μειώσεις τιμών, παρά την εν τω μεταξύ μείωση των ως άνω τιμών αναφοράς παγκοσμίως, λόγω της επελθούσης τεχνολογικής προόδου και της μειωμένης ζητήσεως αυτών, αφού τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν ήδη ολοκληρώσει την ψηφιακοποίηση του δικτύου τους, αφ’ ετέρου δε κατά την υλοποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής Συμφωνίας για την ψηφιακοποίηση του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ μέσω των ως άνω Εκτελεστών Παραγγελιών, να μην ενεργοποιηθούν οι ανωτέρω ρήτρες των άρθρων 8, 9 και 10 της Προγραμματικής Συμφωνίας που διασφάλιζαν τα οικονομικά συμφέροντα του παραπάνω Οργανισμού και ειδικότερα, Ι) η ρήτρα της ανταγωνιστικής προσφοράς (άρθρο 8), ΙΙ) η ρήτρα του πλέον ευνοουμένου πελάτη (άρθρο 9) και ΙΙΙ) η ρήτρα του κοστολογικού ελέγχου (άρθρο 10). Το ύψος των ανωτέρω ποσών που προορίζονταν για δωροδοκίες μετακυλήθηκε στο κόστος της προγραμματικής συμφωνίας και των ως άνω εκτελεστών παραγγελιών με τις οποίες αυτή υλοποιήθηκε, με συνέπεια την πρόκληση ζημίας , σε βάρος της περιουσίας  της  Ο.Τ.Ε.    Α.Ε.  και η οποία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ  και  είναι  ιδιαίτερα   μεγάλη  , ανερχομένη με βάση τις δικές του ενέργειες (HEINZ – JOACHIM NEUBÜRGER) σε 67.233.111 ευρώ και συνολικά σε 68.465.941 ευρώ,  αυτός  δε (HEINZ – JOACHIM NEUBÜRGER)  εξακολούθησε  επί μακρόν την εκτέλεση του ως άνω εγκλήματος.

        Β.   Στη   Γερμανία  , κατά το χρονικό διάσημα από τις αρχές Νοεμβρίου του 1997 έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2004,  με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα από κατ’ εξακολούθηση ενεργητική δωροδοκία, στρεφομένη κατά νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263 Α του Ποινικού Κώδικα , από την οποία η ζημία που προξενήθηκε και σε κάθε περίπτωση απειλήθηκε σε βάρος του εν λόγω νομικού προσώπου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ  και  είναι ιδιαίτερα μεγάλη  , από πρόθεση , με σκοπό να συγκαλυφθεί η αληθής προέλευση των  ανωτέρω   αναφερομένων επί μέρους χρηματικών ροών, κατά τη μεταβίβαση περιουσίας που προερχόταν από την προαναφερομένη δραστηριότητα, η οποία ελάμβανε χώρα από τους υπαλλήλους της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG Wolfgang Rudolph και Heinz Keil – von Jagemann, σε εκτέλεση εγγράφων ή προφορικών εντολών του  Rainer Niedl διευθυντή πωλήσεων της περιοχής Μεσογείου, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, εμπορικού διευθυντή πωλήσεων του τομέα Μεταφοράς / Διαβιβάσεων και εμπορικού διευθυντή πωλήσεων του τομέα ICN (πρώην ÖΝ) της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, υπεύθυνου στην κεντρική ειδική λειτουργία του λογιαστηρίου του ανωτέρω τομέα, και μετά την αποχώρηση αυτού, του Reinhard Siekaczek, εμπορικού διευθυντή του Κλάδου Δίκτυα Μεταφοράς των Δημοσίων Δικτύων, διευθυντικού υπαλλήλου του Κλάδου Οπτικών Δικτύων (ÖΝ) και εμπορικού διευθυντή του Κλάδου Εταιρικών Δικτύων (enterprise networks) του τομέα ICN (πρώην ÖΝ) της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG, με αντικείμενο την ικανοποίηση των αιτημάτων υπαλλήλων ή στελεχών του ΟΤΕ για την καταβολή ωφελημάτων σε αυτούς, στους οποίους περιλαμβάνονται άπαντες οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, προκειμένου αυτοί κατά παράβαση των καθηκόντων τους να προβούν στις προαναφερθείσες πράξεις και παραλείψεις κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας 8002/97 και των επεκτάσεων αυτής, τα οποία (αιτήματα) υπέβαλλαν σε αυτούς για λογαριασμό τους οι προαναφερθέντες υπάλληλοι της ελληνικής εταιρείας  ΣΗMENΣ   AE , κατά τα προεκτεθέντα ,  ή ο Μιχαήλ Χριστοφοράκος απ’ ευθείας στους προϊσταμένους  τούτων  Hans – Walter Bernsau αρχικά και Michael Kutschenreuter στη συνέχεια, οι οποίοι Rainer Niedl και Reinhard Siekaczek ενεργούσαν υπό την πλήρη γνώση, έλεγχο και έγκριση των ως άνω προϊσταμένων τους  Bernsau Hans – Walter (μέχρι 31-3-2001) και μετά την συνταξιοδότηση αυτού του Michael Kutschenreuter  (από 1-4-2001), γενικών οικονομικών διευθυντών (CFO), που ήταν συγχρόνως και μέλη του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του τομέα ICN της εταιρείας SIEMENS AG και των διευθυνόντων συμβούλων – γενικών εκτελεστικών διευθυντών (CΕO), του ως άνω τομέα ICN Roland Koch (μέχρι τέλη Αυγούστου 2001) και Thomas Ganswindt (από 1-9-2001), αυτός (HEINZ –JOACHIM NEUBÜRGER)  , από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του Heinrich von Pierer και Volker Jung μέχρι την αποχώρηση του τελευταίου από την εταιρεία , στις 30-9-2003, και όντας σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με τους ως άνω διευθύνοντες συμβούλους – γενικούς εκτελεστικούς διευθυντές (CEO) του τομέα ICN Roland Koch και Thomas Ganswindt, από πρόθεση παρέσχε , στα πλαίσια της εκ   μέρους   του  διαχειρίσεως των υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας , ως εκ της προαναφερθείσης ιδιότητάς του στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο αυτής, γενικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την απόκρυψη της αληθούς προελεύσεως των εν λόγω χρηματικών ροών, ως αντικειμένου ενεργητικής δωροδοκίας, επί ήδη υποβληθέντων αιτημάτων καταβολής των αντιστοίχων χρηματικών ποσών, μέσω της χρήσεως του χρηματοπιστωτικού τομέα αρχικά και μέσω καταρτίσεως εικονικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου, κατόπιν συστάσεως για το σκοπό αυτό διαφόρων εταιρειών στη συνέχεια, ασκώντας τον αναγκαίο προς τούτο έλεγχο και εποπτεία. Οι μεταφορές των ποσών αυτών γίνονταν κυρίως με εμβάσματα σε διαφόρους τραπεζικούς λογαριασμούς, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούσαν υπό κωδικό, των υπαλλήλων της ελληνικής εταιρείας   ΣΗMENΣ AE Χρήστου Καραβέλα και Ηλία Γεωργίου, αλλά και  σε λογαριασμούς του Εμμανουήλ Σταυριανού αρχικά, μετά δε την αποχώρηση αυτών από την ελληνική εταιρεία ,  σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαλλήλου αυτής Προδρόμου Μαυρίδη, ως και απ’ ευθείας σε λογαριασμούς υπαλλήλων του ΟΤΕ ή  και   με καταβολή μετρητών ή με επιταγές προς τον Πρόδρομο Μαυρίδη ή με εμβάσματα σε λογαριασμούς εταιρειών που ελέγχονταν από τους πιο πάνω υπαλλήλους ή λογαριασμούς τρίτων προσώπων,  τους οποίους αυτοί διαχειρίζονταν ή λογαριασμούς εταιρειών που ελέγχονταν από πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον Μιχαήλ Χριστοφοράκο, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω πληρωμής εικονικών τιμολογίων δήθεν παροχής υπηρεσιών συμβούλων προς την γερμανική εταιρεία SIEMENS AG, εκδοθέντων από εταιρείες που είχαν συσταθεί για το σκοπό αυτό (εταιρείες δευτέρου επιπέδου), είτε απ’ ευθείας, είτε με τη μεσολάβηση και άλλων εταιρειών (εταιρείες τρίτου επιπέδου) που έλεγχαν και διαχειρίζονταν οι  Reinhard Siekaczek και  Robin Martin, τα οποία (χρηματικά ποσά) οι ανωτέρω υπάλληλοι της ελληνικής εταιρείας ΣΗMENΣ ΑΕ παρέδιδαν κυρίως σε μετρητά στους ανωτέρω  υπαλλήλους ή στελέχη του ΟΤΕ, κατά τα προεκτεθέντα. Η μεταφορά αυτή ελάμβανε χώρα , αρχικά  μέσω  κυρίως άλλων τραπεζικών λογαριασμών , που τηρούσαν στην Τράπεζα Raiffeisenverband στο Salzburg Αυστρίας και Raiffeisenlandesbank Tirol , αντίστοιχα,  οι υπάλληλοι της γερμανικής εταιρείας SIEMENS AG Wolfgang Rudolph και Heinz Keil – von Jagemann στο όνομά τους και τους οποίους αυτοί διαχειρίζονταν για λογαριασμό της  εν λόγω εταιρείας (SIEMENS AG)  , αφού πιστώνονταν  (λογαριασμοί)  από τα προς τούτο διατιθέμενα κονδύλια της εταιρείας SIEMENS AG, αλλά  και  απ’ ευθείας από τα ταμεία της SIEMENS AG, κατά τα ανωτέρω  αναλυτικώς εκτιθέμενα, στη συνέχεια δε μετά την εγκατάλειψη του πιο πάνω συστήματος πληρωμών, μέσω καταρτίσεως εικονικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου με εταιρείες επί τούτου συσταθείσες , αλλά και  μέσω πληρωμών εικονικών τιμολογίων προς αυτές από τη γερμανική εταιρεία SIEMENS AG κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα, προκειμένου ,  με την ως άνω χρησιμοποίηση ,  κατά κύριο λόγο του χρηματοπιστωτικού τομέα και με τις πληρωμές εικονικών τιμολογίων για δήθεν παροχή υπηρεσιών συμβούλου , να αποκρυβεί η αληθής  προέλευση των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων, ως προϊόντος ενεργητικής δωροδοκίας, το ύψος των οποίων ανήλθε στο σημαντικό ποσό των 67.233.111 ευρώ. Η ζημία δε που προκλήθηκε σε βάρος  της  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε. , η οποία ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφελείας, από την μετακύλιση του κόστους των δωροδοκιών στο κόστος της  ανωτέρω  Προγραμματικής   Συμφωνίας και των ως άνω Εκτελεστών Παραγγελιών , υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλη , αφού μόνο από τις δικές του ενέργειες ανέρχεται σε 67.233.111 ευρώ, ενώ συνολικά η προκληθείσα ζημία της  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε. ανέρχεται σε 68.465.941 ευρώ. Από δε την υποδομή που είχε διαμορφωθεί με την χρήση διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών που ετηρούντο σε διάφορες χώρες και μάλιστα εκτός Γερμανίας (λογαριασμοί που ετηρούντο στο όνομα υπαλλήλων της SIEMENS AG στην Αυστρία, λογαριασμοί που ετηρούντο υπό κωδικούς από υπαλλήλους της Ελληνικής εταιρείας ΣΗMENΣ AE ή στο όνομα εταιρειών ή τρίτων προσώπων που αυτοί ήλεγχαν σε Αυστρία, Ελβετία, Μονακό, Μεγάλη Βρεττανία ή λογαριασμοί υπαλλήλων του ΟΤΕ υπό κωδικό στην Αυστρία), αλλά και με τη χρησιμοποίηση ειδικώς προς τούτο συσταθεισών εταιρειών για την πληρωμή προς αυτές εικονικών τιμολογίων δήθεν παροχής υπηρεσιών συμβούλων από την εταιρεία SIEMENS για την περαιτέρω μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς εταιρειών στο εξωτερικό (Μονακό, Ελβετία), συμφερόντων προσώπων φίλα προσκείμενων προς τον Μιχαήλ Χριστοφοράκο με σκοπό, μεταξύ άλλων τις δωροδοκίες υπαλλήλων και στελεχών του ΟΤΕ, και από την επανειλημμένη τέλεση της ανωτέρω πράξεως ,  κατά τα  προεκτεθέντα ,  προκύπτει ότι  αυτός  (HEINZ –JOACHIM   NEUBÜRGER)   ενήργησε κατ’ επάγγελμα ,  ήτοι  με  σκοπό πορισμού εισοδήματος……..

Συνεχίζεται…