ΟΜΟΡΦΑΝΤΡΑ ΜΟΥ….. Αν μάθει η γλώσσα στα πολλά δεν κρατιέται πουθενά !!!

by on 31 March 2015

Δεν είναι μια χρήση. Δεν είναι δυο. Είναι πολλές. Και όμως ουδείς δεν έχει πει κουβέντα. Δεν έχει γραφτεί ούτε μισή λέξη. Οι ορκωτοί γράφουν και αυτοί που πρέπει να αναδείξουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, τους γράφουν κανονικότατα. Το έργο τα έχει όλα. «Δολοφόνους», «πτώματα», «αίματα» και βέβαια τραπεζίτες. Να δούμε τι γράφουν οι ορκωτοί;   

MIG – ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1) Στην επεξηγηματική σημείωση 27 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 50.6 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 723,7 εκ. και € 269 εκ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 50.6, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

2) Στην επεξηγηματική σημείωση 51.2 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι η Εταιρεία προέβη εντός της τρέχουσας χρήσης στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που εφαρμόζει για τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις εταιρικές οικονομικές της καταστάσεις, επιλέγοντας την επιμέτρηση των επενδύσεων στο κόστος σύμφωνα με τη σχετική επιλογή που παρέχεται από το ΔΛΠ 27. Η εν λόγω λογιστική πολιτική εφαρμόστηκε αναδρομικά, από την έναρξη της νωρίτερης παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, ήτοι από την 01/01/2013.

MIG – ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 51.6 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 1.161,2 εκ. και € 164,9 εκ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

MIG – ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 1.035,9 εκατ. καθώς και λόγω συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 135,6 εκατ. που καθίστανται απαιτητές εντός των επόμενων 12 μηνών, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 51.6 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό € 1.052,2 εκατ., γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. Όπως αναφέρεται στην επεξηγηματική σημείωση 51.6 η Διοίκηση έχει σχεδιάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τ η βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

MIG – ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 706 εκ. καθώς και λόγω συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 234 εκ. που καθίστανται απαιτητές εντός των επόμενων 12 μηνών, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Σε σχέση με το γεγονός αυτό επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με υποχρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν για τον Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού. Παράλληλα, στη σημείωση 51.6 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό € 720 εκ., γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 51.6 η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του

Ok. Αλλά ο τίτλος, που δένει ομορφάντρα μου;

Διαβάστε δίπλα την συνέχεια….