ΜΠΑΜΠΑ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο DOW ΣΤΙΣ 13.000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 50% ΚΑΤΑ FIBONACCI ;;;

by on 24 December 2018

Ανάλυση Fibonacci και Κυματική Θεωρία του Elliott

Κυματική Θεωρία του Elliott (Elliott Wave Theory / EWT)

Ο Ralph Nelson Elliott συμπεριέλαβε στη θεωρία του τρεις σημαντικούς παράγοντες της κίνησης τιμών: το σχηματισμό, την αναλογία και το χρόνο. Ο σχηματισμός αφορά τους κυματοειδείς σχηματισμούς ή σχήματα, ενώ η αναλογία (η σχέση μεταξύ των αριθμών, κυρίως των ακολουθιών Fibonacci) συμβάλλει στη μέτρηση των κυμάτων. Όσον αφορά την εφαρμογή της θεωρίας στις καθημερινές συναλλαγές, ο επενδυτής ορίζει το βασικό κύμα, ή τον υπερ-κύκλο, ανοίγει μια θέση αγοράς και στη συνέχεια πουλάει, καθώς ο σχηματισμός χάνει τη δυναμική του και αναμένεται αντιστροφή.

Ο Σχηματισμός Πέντε Κυμάτων

Σύμφωνα με την πιο βασική μορφή της Κυματικής Θεωρίας του Elliott, όλες οι δραστηριότητες της αγοράς ακολουθούν έναν επαναληπτικό ρυθμό πέντε κυμάτων προς τις κατευθύνσεις της κύριας τάσης, ο οποίος ακολουθείται από τρία διορθωτικά κύματα (κίνηση «5-3»).

Τα προωθητικά κύματα σημαίνονται με τους αριθμούς 1-2-3-4-5 και τα υποχωρητικά κύματα με τα γράμματα a-b-c. Στη φάση των προωθητικών κυμάτων τα κύματα 1, 3, και 5 είναι «παρορμητικά κύματα» και κινούνται προς την κατεύθυνση της τάσης, ενώ τα κύματα 2 και 4 ονομάζονται «διορθωτικά κύματα». Μετά την ολοκλήρωση της προώθησης πέντε κυμάτων, ξεκινάει η διόρθωση τριών κυμάτων, η οποία σημαίνεται με τα γράμματα a-b-c. Κατά τη φάση των διορθωτικών κυμάτων, τα κύματα «a» και «c» κινούνται προς την κατεύθυνση της υποχώρησης, ενώ το κύμα «b» κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σημείωση: Στο παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται μια ανοδική τάση, γι’ αυτό και τα προωθητικά κύματα κινούνται προς τα πάνω. Στην καθοδική τάση τα καθοδικά κύματα αναφέρονται με τη μορφή 1-2-3-4-5 και τα ανοδικά κύματα με τη μορφή a-b-c.

Κύκλοι κυμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της υποχώρησης τριών κυμάτων, ξεκινά μια άλλη προώθηση πέντε κυμάτων κ.ο.κ., μέχρι την πρόκληση κάποιας αντιστροφής. Στη συνέχεια γίνεται προφανές ότι κάθε προώθηση πέντε κυμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο προωθητικό κύμα. Παρομοίως, από μια ευρύτερη οπτική γωνία, και αντιστρόφως, κάθε κύμα μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα κύματα.

Η Κυματική Θεωρία του Elliott ταξινομεί τα κύματα σύμφωνα με το μήκος κύκλου, το οποίο κυμαίνεται από Grand Supercycle (Τεράστιος Υπερ-Κύκλος) που διαρκεί για δεκαετίες, μέχρι μικροσκοπικούς κύκλους που διαρκούν για λίγες ώρες. Ωστόσο, ο κύκλος οχτώ κυμάτων παραμένει σταθερός.

Σημείωση: Τα δύο μεγαλύτερα κύματα -εν προκειμένω τα 1 και 2- μπορούν να διαιρεθούν σε οχτώ μικρότερα κύματα, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να διαιρεθούν σε 34 ακόμη μικρότερα κύματα. Τα δύο μεγαλύτερα κύματα, 1 και 2, αποτελούν τα δύο μόνο πρώτα κύματα μιας ευρύτερης προώθησης πέντε κυμάτων. Το κύμα 3 του επόμενου ανώτερου βαθμού πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Τα 34 κύματα που σχηματίζουν έναν κύκλο μπορούν να διαιρεθούν ακόμη περισσότερο στον επόμενο μικρότερο βαθμό, οδηγώντας στη δημιουργία 144 κυμάτων.

Ανάλυση Fibonacci

Οι αριθμοί Fibonacci προσφέρουν τη μαθηματική θεμελίωση της Κυματικής Θεωρίας του Elliott. Ενώ οι αναλογίες Fibonacci έχουν προσαρμοστεί σε διάφορους τεχνικούς δείκτες, η κύρια χρήση τους στα πλαίσια της τεχνικής ανάλυσης εξακολουθεί να αφορά τη μέτρηση των διορθωτικών κυμάτων.

Χαρακτηριστικά των Ακολουθιών Fibonacci

Η αριθμητική ακολουθία Fibonacci σχηματίζεται πολύ απλά, ξεκινώντας από την τιμή 1 και προσθέτοντας τον προηγούμενο αριθμό για τη μετάβαση στον επόμενο αριθμό:

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55, 55+34=89,…

Η ακολουθία παρουσιάζει αρκετές ενδιαφέρουσες ιδιότητες:

+ Η αναλογία κάθε αριθμού της ακολουθίας με τον επόμενο ισούται με 0.618 ή 61.8% (χρυσή αναλογία) μετά τους πρώτους 4 αριθμούς. Για παράδειγμα: 34/55 = 0.618

+ Η αναλογία κάθε αριθμού με τον αριθμό που βρίσκεται δύο θέσεις προς τα δεξιά ισούται με 0.382 ή 38.2%. Για παράδειγμα: 34/89 = 0.382

+ Η αναλογία κάθε αριθμού με τον αριθμό που βρίσκεται τρεις θέσεις προς τα δεξιά ισούται με 0.236 ή 23.6%. Για παράδειγμα: 21/89 = 0.236

Αυτές οι σχέσεις μεταξύ των αριθμών της ακολουθίας αποτελούν τη βάση των κοινών αναλογιών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της οπισθοδρόμησης και της επέκτασης των τιμών στα πλαίσια κάποια τάσης.

Οπισθοδρόμηση Τιμών Fibonacci

Η οπισθοδρόμηση αποτελεί μια κίνηση τιμής η οποία «επιστρέφει» ένα μέρος της προηγούμενη κίνησης. Οι μετοχές οπισθοδρομούν συνήθως κατά ένα από τα 3 κοινά επίπεδα Fibonacci: 38.2%, 50% και 61.8%. Η οπισθοδρόμηση τιμών Fibonacci καθορίζεται από κάποια προηγούμενη διακύμανση από την κατώτερη τιμή στην ανώτερη για την αναγνώριση των πιθανών επιπέδων στήριξης όσο η αγορά υποχωρεί μετά από κάποια άνοδο.

Συνεπώς, οι οπισθοδρομήσεις προέρχονται από κάποια διακύμανση από την ανώτερη τιμή στην κατώτερη, αναζητώντας πιθανά επίπεδα αντίστασης όσο η αγορά συνέρχεται από κάποια ύφεση.

Επέκταση Τιμών Fibonacci

Η επέκταση τιμών Fibonacci χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για τον καθορισμό των τομέων από τους οποίους επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδος κατά την επόμενη ανοδική ή καθοδική τάση. Τα ποσοστιαία επίπεδα επέκτασης απεικονίζονται ως οριζόντιες γραμμές πάνω/κάτω από την κίνηση της προηγούμενης τάσης. Τα δημοφιλέστερα επίπεδα επέκτασης είναι 61.8%, 100.0%, 138.2% και 161.8%.

Συμβουλή

Στην πραγματικότητα ο εντοπισμός του σωστού σχηματισμού κυμάτων του Elliott δεν αποτελεί και τόσο εύκολη υπόθεση, ούτε οι τιμές συμπεριφέρονται πάντα σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχηματισμό. Γι’ αυτό συνιστούμε στους επενδυτές να μην βασίζονται αποκλειστικά στις αναλογίες Fibonacci, αλλά να τις χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με άλλα τεχνικά εργαλεία.

markets.com