ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ: ΠΩΣ ΒΟΥΤΑΝΕ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΝΑΝΕ ΣΤΑ JERSEY

by on 16 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση για ισόποση αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/12/2017, αποφάσισε την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, κατά το ποσό των 8.444.633,57 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο».

Η αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,3400 Ευρώ σε 0,9410 Ευρώ και μείωση της με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,6010 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ποσό των 4.777.330,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 14.050.971 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3400 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης, με την αριθ. πρωτ 139857/19.12.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 18/01/2018 ενημερώθηκε για την αύξηση και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,6010 ανά μετοχή.

Ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι της ΕΛΤΡΑΚ?

Be the first to comment!
 
Leave a reply »