ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ CRS. ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ

by on 25 November 2020

Κοινό πρότυπο αναφοράς (εφεξής CRS για το ακρωνύμιο στα Αγγλικά Κοινό Πρότυπο Αναφοράς) είναι ένας κανονισμός που ξεκίνησε από τον ΟΟΣΑ με στόχο την πρόληψη φοροδιαφυγής και οδηγεί σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαιοδοσιών που συμμετέχουν στο ΗΣΚ. Μια συμμετέχουσα CRS δικαιοδοσία (ή “CRS jurisdiction” είναι μια χώρα που συμφώνησε να εφαρμόσει το CRS).

CRS έχει εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Οδηγία διοικητικής συνεργασίας (Οδηγία 2014/107 / ΕΕ), γνωστή ως «DAC 2». Εν τω μεταξύ, η σχέση στον φορολογικό τομέα με χώρες εκτός ΕΕ διέπεται από πολυμερείς συμφωνίες που ονομάζονται «Συμφωνία αρμόδιας αρχής“.

Το ΗΣΚ απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που διατηρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κατόχους λογαριασμών που είναι φορολογούμενοι σε δικαιοδοσία ΗΣΚ.

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ; (CRS)

Ποιος επηρεάζεται από το πρότυπο CRS;

Ο κανονισμός CRS ισχύει για οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται σε δικαιοδοσία CRS και απαιτεί από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσδιορίζουν πελάτες που είναι κάτοικοι άλλης δικαιοδοσίας που έχει υπογράψει τη συμφωνία CRS. Ισχύει τόσο άτομα όσο και οντότητες.

Προκειμένου να προσδιοριστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν σε άλλη δικαιοδοσία που έχουν αποδεχτεί το πρότυπο CRS, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να λάβουν, μέσω διαφορετικών εντύπων (Φόρμα Αυτο-Πιστοποίησης Φορολογίας Φορέας Φορέας, Αυτο-Πιστοποίηση Ατομικής Φορολογικής Κατοικίας Φόρμα ή «Έντυπο αυτο-πιστοποίησης φορολογικής κατοικίας ελεγκτικού προσώπου) τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατοικία των κατόχων, είτε πρόκειται για άτομα, εταιρείες ή πρόσωπα που ελέγχουν οντότητες. Αυτές οι φόρμες πρέπει να περιλαμβάνουν τη χώρα ή τις φορολογικές κατοικίες και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου (TIN).

Τι σημαίνει CRS για τραπεζικούς πελάτες;

Για να βοηθήσουν στην προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστημάτων, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εισάγουν μια νέα απαίτηση που απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες. Αυτό οφείλεται στην εμφύτευση του Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (το ΗΣΚ).

Για προϋπάρχοντες πελάτες, η τράπεζα θα επικοινωνήσει όλα εκείνα που υπόκεινται σε έλεγχο CRS να αποκτήσουν ένα έντυπο αυτο-πιστοποίησης στο οποίο καθορίζουν την κατοικία τους για φορολογικούς σκοπούς και να παρέχουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους. Χωρίς ενα αυτοπιστοποίηση Οι τράπεζες είναι νομικά υποχρεωμένες να θεωρούν τον κάτοχο του λογαριασμού ως άτομο που πρέπει να υποβάλει αναφορά. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες του κατόχου λογαριασμού χωρίς έγγραφα θα αναφέρονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρουν οι οντότητες όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ;

Πληροφορίες κατόχου λογαριασμού

Φυσικοί άνθρωποι: όνομα, διεύθυνση, χώρα διαμονής, ΑΦΜ (αριθμός φορολογικού μητρώου ή ισοδύναμο σε κάθε δικαιοδοσία), ημερομηνία και τόπος γέννησης.

Νομικά πρόσωπα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα διαμονής, ΑΦΜ της οντότητας. Και του ελεγκτικού προσώπου, όνομα, διεύθυνση, χώρα διαμονής, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης.

Πληροφορίες λογαριασμού αριθμός λογαριασμού

 Υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος της περιόδου

Για λογαριασμούς μεσεγγύησης: μικτοί τόκοι, ακαθάριστα μερίσματα και τυχόν άλλα έσοδα που δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία του λογαριασμού.

Για καταθετικούς λογαριασμούς: ακαθάριστοι ή πιστωμένοι τόκοι.

Για άλλους λογαριασμούς: ακαθάριστα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ CRS ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ;

Αναγνώριση των πελατών για τους οποίους ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες

διεύθυνση (αλληλογραφία, κατοικία, γραμματοκιβώτιο ή φροντίδα) σε δικαιοδοσία ΗΣΚ ·

Αριθμός τηλεφώνου από μια δικαιοδοσία CRS που είναι ο μόνος αριθμός τηλεφώνου.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε άτομο με διεύθυνση σε μία από τις δικαιοδοσίες του ΗΣΚ (με την αντίστοιχη αλληλογραφία, κατοικία, γραμματοκιβώτιο …):

Δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες

να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στις φορολογικές αρχές της χώρας στην οποία βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εάν έχει υιοθετήσει το πρότυπο CRS:

  1. την ταυτότητα και τα στοιχεία αναγνώρισης του κατοίκου σε άλλη δικαιοδοσία (επίσης CRS) ·
  2. τους λογαριασμούς και τα υπόλοιπα του λογαριασμού σας ·
  3. τα οικονομικά έσοδα από αυτούς τους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων εσόδων ·