ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΞΑΠΡΕΤ;

by on 29 September 2012

Αρνητική γνώμη για τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της Τεξαπρέτ (έληγε στις 30/6/2012) εξέφρασε ο ορκωτός ελεγκτής της εισηγμένης, λόγω του ότι η εταιρεία έχει αναστείλει την παραγωγική της διαδικασία από το τέλος του 2009, ελαχιστοποιώντας τον κύκλο εργασιών της. «Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης για τη βελτίωση της θέσεως της εταιρείας, υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητα αυτής να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και κατ’ επέκταση, να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στα


πλαίσια των συνήθων εργασιών της», αναφέρει ο ορκωτός, ο οποίος συμπληρώνει: «Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να είχαν καταρτιστεί με βάση τις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους που προβλέπονται για συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Αν οι οικονομικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας, πολλά στοιχεία τους θα είχαν επηρεαστεί ουσιωδώς». Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Τεξαπρέτ σημείωσε οριακό κύκλο εργασιών και ζημία 589 χιλ. ευρώ.