ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΑΓΟΡΑΖΕΙ Ο ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ. ΧΩΣΤΕ ΤΟΥ…

by on 10 October 2019

Η εταιρία MLS πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι ο κ.Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την Τρίτη 08/10/2019 πραγματοποίησε αγορά  12.789  μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 41.789,82 ευρώ .