ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΜΚ. ΔΥΝΑΤΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.611.286 …

by on 31 July 2013
Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», 

ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 05.12.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 13.02.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 8.128.000 με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,  ότι λόγω της παρόδου του προβλεπόμενου από τον κ.ν. 2190/1920 διαστήματος, η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. 

Η διοίκηση της Εταιρίας θα συγκαλέσει στο προσεχές διάστημα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, έχει ήδη καταβάλλει (ο ίδιος και μέσω ελεγχόμενης εταιρείας) – (offshore😉– το συνολικό ποσό των € 3.611.286, ποσό το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο στην Εταιρεία και θα μετοχοποιηθεί με την προσεχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

(Αυτή που δεν θα γίνει;)…