Κολοιός και όρνεα…

by on 23 October 2018

Ζεὺς βουλόμενος βασιλέα ὀρνέων καταστῆσαι, προθεσμίαν αὐτοῖς ἔταξεν ἐν ᾗ παραγενήσονται πάντα, ὅπως τὸν ὡραιότατον πάντων καταστήσῃ ἐπ᾿ αὐτοῖς βασιλέα. Τὰ δὲ παραγενόμενα ἐπί τινα ποταμὸν ἀπενίζοντο. Κολοιὸς δέ, συνιδὼν ἑαυτὸν δυσμορφίᾳ περικείμενον, ἀπελθὼν καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τῶν ὀρνέων πτερὰ συλλεξάμενος, ἑαυτῷ περιέθηκε καὶ προσεκόλλησε. Συνέβη οὖν ἐκ τούτου εὐειδέστερον πάντων γεγονέναι. Ἐπέστη οὖν ἡ ἡμέρα τῆς προθεσμίας καὶ ἦλθον πάντα τὰ ὄρνεα πρὸς τὸν Δία. Ὁ δὲ κολοιὸς ποικίλος γενόμενος ἧκε καὶ αὐτός. Τοῦ δὲ Διὸς μέλλοντος χειροτονῆσαι αὐτοῖς τὸν κολοιὸν βασιλέα διὰ τὴν εὐπρέπειαν, ἀγανακτήσαντα τὰ ὄρνεα, ἕκαστον τὸ ἴδιον αὐτοῦ πτερὸν ἀφείλετο. Οὕτω τε συνέβη αὐτῷ ἀπογυμνωθέντι κολοιὸν πάλιν γενέσθαι.

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ χρεωφειλέται, μέχρι μὲν τὰ ἀλλότρια ἔχουσι χρήματα, δοκοῦσί τινες εἶναι, ἐπειδὰν δὲ αὐτὰ ἀποδώσωσιν, ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς ἦσαν εὑρίσκονται.

Στα νέα Ελληνικά

Ο Δίας ήθελε να χειροτονήσει έναν βασιλιά μεταξύ των πουλιών, γι’ αυτό όρισε μιά ημερομηνία να διαγωνισθούν, κ όποιο πουλί είναι το πιό όμορφο, να γίνει ο βασιλιάς των πουλιών. Τότε τα πουλιά πήγανε σε έναν ποταμό κ πλένονταν για να γίνουν πιό ευπαρουσίαστα για τον διαγωνισμό. Όπως είναι φυσικό, καθώς πλένονταν, τους έπεσαν μερικά φτερά απο το κάθε πουλί. Η καλιακούδα τότε, ξέροντας οτι στον διαγωνισμό ομορφιάς θα έβγαινε η πιό άσχημη, πήγε κ μάζεψε τα φτερά που πέσανε απο τα άλλα πουλιά κ τα κόλλησε επάνωτης, κ έτσι έγινε το πιό όμορφο απο όλα τα πουλιά. Όταν μαζεύτηκαν τα πουλιά για τον διαγωνισμό ομορφιάς, ο Δίας είπε: την καλιακούδα θα ανακηρύξω βασιλέα των πουλιών, το βλέπετε όλοι οτι είναι το πιό όμορφο απο όλα τα πουλιά. Τότε όμως τα πουλιά, το καθένα γνώρισε το δικότου φτερό πάνω στην καλιακούδα, κ φώναζαν: αυτό είναι δικόμου φτερό! απο εμένα το πήρε!, κ πήγαινε κάθε πουλί έπαιρνε απο την καλιακούδα το δικότου φτερό. Κ έτσι σε ελάχιστη ώρα η καλιακούδα απογυμνώθηκε απο τα ξένα πουλιά κ φάνηκε όπως ήτανε, καλιακούδα.

Είναι όμως κ πολλοί άνθρωποι που με ξένα μέσα, δανεικά, κλεμμένα ή μαζεμένα απο καταγής, αναδεικνύονται μέσα στην κοινωνία. Ο λαός λέει: “με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο κάνουν”, κ το μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα δέν έχει ισχύ.

Αισώπου Μύθοι/Κολοιός και όρνεα