ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (διαδοχή) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

by on 26 March 2020

Για την κληρονομική μεταβίβαση (διαδοχή) ως αποτέλεσμα θανάτου επενδυτή, ακολουθείται συνοπτικά η ακόλουθη διαδικασία:

1. Γνωστοποίηση θανάτου επενδυτή

 • Οποιοσδήποτε εκ των κληρονόμων ή ο θεματοφύλακας γνωστοποιεί άμεσα τον θάνατο του επενδυτή, αποστέλλοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη σχετική αίτηση (ΑΙΤ033) με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρεί στη μερίδα του θανόντος στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία θανάτου και ενημερώνει τον Χειριστή.
 • Ο Χειριστής μεταφέρει άμεσα το χαρτοφυλάκιο στον ειδικό λογαριασμό.

2. Παροχή πληροφοριών για το χαρτοφυλάκιο του θανόντος

 • Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Αίτησης Παροχής Πληροφοριών σε περίπτωση Κληρονομιάς (ΑΙΤ025) και των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ502).
 • Η αίτηση υποβάλλεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του κληρονόμου, είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 • Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 1 Δ.Σ.ATHEXCSD/άρθρο 36): 0,05 € ανά εκτυπωμένη σελίδα με ελάχιστη χρέωση το ποσό 5 €.  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται σε οπτικά μέσα (CD), εφαρμόζεται πάντοτε η ελάχιστη χρέωση (πλέον ΦΠΑ).

3. Βεβαίωση για την τιμή κλεισίματος των μετοχών του θανόντος κατά την προηγούμενη της ημ/νίας θανάτουΗ βεβαίωση παρέχεται κατόπιν υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., της Αίτησης Βεβαίωσης Τιμής Κλεισίματος (ΑΙΤ049) και χρησιμοποιείται από τον κληρονόμο για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς στην οικεία Δ.Ο.Υ..

 • Χρέωση:

          o 1-10 εκδότριες: 3 €

          o 11-20 εκδότριες: 5 €

          o 21 και άνω εκδότριες: 10 €

          o Για μεγάλο πλήθος εκδοτριών παρέχεται: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών με χρέωση 3 €.4. Νομιμοποίηση κληρονόμων

Η νομιμοποίηση των κληρονόμων μπορεί εναλλακτικά να διενεργηθεί:

 • από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με υποβολή της Αίτησης για Μεταβίβαση Αξιών λόγω Κληρονομικής Διαδοχής (ΑΙΤ026) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες (ΚΑΑ503),
 • από τους Χειριστές του θανόντος,
 • από τις Εκδότριες Εταιρείες.
 • Εάν η νομιμοποίηση διενεργηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι κληρονόμοι μπορούν να λάβουν σχετική βεβαίωση νομιμοποίησης κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ034).
 • Χρέωση: βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες (ΚΑΑ504).