ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 3,3 ΔΙΣ ΓΙΑ MARFIN POPULAR BANK. ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ …

by on 29 February 2012
Πηγή: stockwatch.cy – της Γεωργίας Χαννή

Τις μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία της ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank που μετονομάζεται σε Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα και υπολογίζει ότι θα χρειαστεί νέα κεφάλαια €1,35 δισ. για να καλύψει τις νέες εποπτικές απαιτήσεις. Οι ζημιές περιλαμβάνουν απομείωση

€1969 εκ. από τα ελληνικά ομόλογα, επισφάλειες €1151 εκ. και διαγραφή λογιστικής υπεραξίας €796 εκ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα έκδοση κεφαλαίων που απαιτείται για τη συμμόρφωση του Ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9%, ανέρχεται σε €1,35 δισ., με βάση το Κεφαλαιακό Πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίησή του. Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων η ανταλλαγή των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου, η μείωση και διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και η έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο προνοεί τα ακόλουθα:
• €1,35 δισ. με έκδοση κοινών μετοχών, μέσω έκδοσης δικαιωμάτων υπέρ των μετόχων ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
• €600 εκ. περίπου από την ανταλλαγή σε κύρια βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια μέρους των αξιογράφων κεφαλαίου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου συνολικού ύψους €1,15 δισ.
• €400 εκ. περίπου, μέσω της διαχείρισης του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης από μη κύριες επενδύσεις. Ποσοστό 20% του στόχου έχει ήδη επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών.
Για τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 2 Απριλίου 2012, για να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση.
Στρατηγικοί επενδυτές
Στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, ο Όμιλος έχει ήδη γίνει δέκτης ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές. Η Διοίκηση της MPB εκτιμά πως στους αμέσως επόμενους μήνες θα αποσαφηνιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Κεφαλαιακή Ενίσχυση του Ομίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2012, θα καταστήσει την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου σύμφωνη με τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
Έμφαση στην Κύπρο
Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, η Marfin Popular Bank επανατοποθετείται στρατηγικά με την έδρα της την Κύπρο να αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης του Ομίλου. Η αναθεωρημένη στρατηγική κατεύθυνση περιλαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεντρωμένο κίνδυνο, σταθερά αποτελέσματα από τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, εστίαση στη χρηματοδότηση του πυρήνα της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και ανάπτυξη με βάση το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης του Ομίλου στη διεθνή τραπεζική και τις διεθνείς δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα αναδιοργανώνονται, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση και να μειώσουν την έκθεση του Ομίλου, με σκοπό να υπάρξει όφελος από μελλοντική ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας. Ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό μοντέλο, με έμπειρα στελέχη επικεφαλή χωρών και αναβαθμισμένες τοπικές και ενδο-ομιλικές διαδικασίες ελέγχων έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2011 για να φέρει εις πέρας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Μια εκτενής σειρά από λειτουργικές πρωτοβουλίες έχει τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο να ενισχύσει τη διαχείριση των ενδεχόμενων και σταθμισμένων κινδύνων και να βελτιώσει το προφίλ λειτουργικής απόδοσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:
• Διαχείριση Ενεργητικού (Asset & Liability Management): Συνεχής εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου, περιορισμός των κινδύνων από μη στρατηγικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων και ενεργός διαχείριση απόδοσης ενεργητικού και καταθέσεων, ώστε να ενισχυθούν τα καθαρά έσοδα από τόκους.
• Συστηματικές δράσεις για εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών: Εκτεταμένος έλεγχος κόστους, περιλαμβανομένου και εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων, προσαρμογής του κόστους στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας, μείωση κόστους και διαδικασίες αναδιοργάνωσης, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Σε έναν ορίζοντα 3 με 5 ετών, ο Όμιλος θα στοχεύει σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,75%, δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περί το 15% νοουμένου ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν επιδεινωθούν. Υπογραμμίζοντας και σηματοδοτώντας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει την εμπορική ονομασία του Ομίλου στην Κύπρο σε Λαϊκή Τράπεζα και να εισηγηθεί για έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αλλαγή της νομικής ονομασίας του Ομίλου σε Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Παρά τις μεγάλες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές, σε λειτουργικό επίπεδο η Τράπεζα παρουσίασε οριακή βελτίωση λόγω αύξησης των εσόδων και συγκράτησης των εξόδων. Το σύνολο των εσόδων άγγιξε τα €1.037 εκ., σημειώνοντας άνοδο μόνο 1,5% λόγω ζημιών σε επενδυτικές θέσεις οι οποίες δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενες. Τα ετήσια αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν ζημιά ύψους €1.969 εκ. για το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε ελληνικά ομόλογα. Ο Όμιλος κατέχει ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας €3.052 εκ. Μετά από την πρόβλεψη για απομείωση των Ελληνικών Ομόλογων στα αποτελέσματα 2011 ως αποτέλεσμα του προγράμματος ιδιωτικής συμμετοχής (PSI+), η λογιστική τους αξία έχει απομειωθεί κατά 62% και ανέρχεται στο 38% της αρχικής λογιστικής τους αξίας.
Προβλέψεις
Με αυτόβουλη ανάθεση σε δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους οίκους εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκε προαιρετική διαγνωστική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων του Ομίλου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και διαφύλαξη της ποιότητας και την αποφασιστική αντιμετώπιση των κινδύνων από ενδεχόμενες επισφάλειες. Η διαγνωστική αξιολόγηση αποτέλεσε τη βάση για την ενίσχυση των αποθεματικών προβλέψεων και η τρέχουσα θέση αντανακλά ένα σενάριο παρατεταμένης παραμονής στις σημερινές αρνητικές συνθήκες. Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 άγγιξαν τα €868 εκ. και στο σύνολο του έτους 2011 τα €1.151 εκ. (σε σχέση με €266 εκ. το 2010). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €1.930 εκ. και καλύπτουν το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με 46% το γ’ τρίμηνο του 2011. Ως συνέπεια των συνεχιζόμενων δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, ο Όμιλος, κατόπιν ανάθεσης σε ανεξάρτητο εξειδικευμένο οίκο, έχει αναθεωρήσει τη λογιστική υπεραξία (Goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Μαρφίν και Λαικής το 2006. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε απομείωση ύψους €796 εκ. στο τέταρτο τρίμηνο του 2011. Η Τράπεζα σημειώνει ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια, σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Μεγέθη, δείκτες
Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €24.8 δισ. το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,2% σε σχέση με το 2010. Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €20.2 δισ. σημειώνοντας μείωση 21% σε ετήσια βάση.
Σαρρής: Πλήρης διαφάνεια για καινούργια αρχή
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων 2011 και της ανακοίνωσης της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης του Ομίλου, ο κ. Μιχάλης Σαρρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Marfin Popular Bank έχει υποστεί σημαντικές ζημίες κυρίως από το Πρόγραμμα Ιδιωτικής Συμμετοχής (PSI+) στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους αλλά και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης μακροοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Παρουσιάσαμε με πλήρη διαφάνεια το πρόβλημα με τρόπο που να μας επιτρέπει μια καινούργια αρχή. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι αναγνωρίζουμε πλήρως την μεγάλη ευθύνη και την πρόκληση, να ηγηθούμε αυτής της ιδιαίτερα κρίσιμης πορείας προσαρμογής της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που επιβάλουν οι σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από έναν αριθμό σημαντικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής παρουσίας του στην κυπριακή τοπική και διεθνή τραπεζική, του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου που συνδέει την Κύπρο με κύριες αγορές του εξωτερικού, των υγιών βάσεων της οικονομίας μας και των προοπτικών που δημιουργεί η πρόσφατη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην χώρα μας. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την ευόδωση των σημαντικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών που καταβάλλουμε για την προσέλκυση επενδυτών, που θα μας ανοίξει το δρόμο για να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας».
Ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε:
«Η Διοίκηση είναι απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Marfin Popular Bank. Τα πρώτα δείγματα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τις δυνατές βάσεις του Ομίλου. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρείται, ισχυροποιεί τις προοπτικές. Είμαστε σίγουροι ότι τα συστατικά ποιότητας που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο μας , η αφοσίωση, η ομαδικότητα και ο επαγγελματισμός του προσωπικού μας και η εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων μας, θα ενδυναμώσουν την Marfin Popular Bank ώστε να συνεχίσει τον ηγετικό της ρόλο στον περιφερειακό τραπεζικό τομέα, δίδοντας σταθερή συνέχεια στην 110-ετή επιτυχημένη ιστορία της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και την υλοποίηση των ενεργειών που έχουν τροχιοδρομηθεί σε όλα τα επίπεδα, η Marfin Popular Bank θα συνεχίσει ενισχυμένη την πορεία της, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας επί της ουσίας τις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε».