ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟΥ …

by on 21 February 2012
Πηγή: stockwatch.cy-της Γεωργίας Χαννή
Τις μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία της κατέγραψε το 2011 η Τράπεζα Κύπρου λόγω του «κουρέματος» €1323 εκ. των ελληνικών ομολόγων και παρά τη σημαντική βελτίωση της οργανικής της κερδοφορίας.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές €1011 εκ. έναντι κερδών €306 εκ. το 2010 που οφείλονται εξολοκλήρου στα ελληνικά ομόλογα. Χωρίς τα ομόλογα, η Τράπεζα θα πετύχαινε καθαρά κέρδη €312 εκ. και θα ήταν εντός των αρχικών στόχων που είχε θέσει. Η τράπεζα προχώρησε σε απομείωση 60% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που έχει στους λογαριασμούς της, περνώντας επιπρόσθετες ζημιές €209 εκ. στους λογαριασμούς του τέταρτου τριμήνου, πέραν αυτών των προηγούμενων δύο τριμήνων. Για το 2012 η Τράπεζα δεν ανακοίνωσε προς το παρόν στόχο κερδοφορίας λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στο οικονομικό περιβάλλον. «Σε αυτό το περιβάλλον, το Συγκρότημα επικεντρώνεται στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, της υγιούς ρευστότητας, της ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων», αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας. Η τράπεζα τονίζει πάντως ότι τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος είναι δυνατόν να είναι σημαντικά διαφοροποιημένα από τα προκαταρτικά αποτελέσματα, επηρεαζόμενα από την οριστικοποίηση της επίδρασης του προγράμματος ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Οι όροι του PSI+ ανακοινώθηκαν το πρωί.

Κέρδη

Τα κέρδη μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ ανήλθαν σε €312 εκ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2% ενώ αν εξαιρεθεί την ειδική φορολογία των τραπεζών στην Κύπρο ύψους €19 εκ. τα κέρδη ανέρχονται σε €331 εκ. σημειώνοντας αύξηση 8%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται εξολοκλήρου στις εγχώριες εργασίας της Τρ. Κύπρου.

Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις το 2011 ανήλθαν σε €501 εκ. αυξημένα κατά 15% έναντι του 2010 ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ ανήλθαν σε €315 εκ. σημειώνοντας αύξηση 23% έναντι του 2010. Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2011 ανήλθαν σε €197 εκ. έναντι €194 εκ. για το 2010. Οι ζημιές μετά τη φορολογία για το 2011, εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ, ανήλθαν σε €26 εκ. έναντι κερδών μετά τη φορολογία €11 εκ. το 2010, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων και της φορολογίας. Στη Ρωσία τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει για τη Uniastrum. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2011 ανήλθαν σε €58 εκ. σε σύγκριση με €46 εκ. το 2010 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 29% ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 μειώθηκαν σε €3 εκ. έναντι €16 εκ. το 2010 ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων. Στις άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €20 εκ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το έτος 2011 συμπεριλαμβάνουν κέρδη ύψους €6 εκ. από τις λειτουργίες του Συγκροτήματος στην Αυστραλία.

Έσοδα από τόκους

Το Συγκρότημα προσαρμόζοντας την τιμολογιακή του πολιτική στο νέο οικονομικό περιβάλλον πέτυχε σημαντικά αυξημένα έσοδα από τόκους το 2011. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.168 εκ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε σε 3,34% το τέταρτο τρίμηνο 2011, έναντι 3,11% το τρίτο τρίμηνο 2011 και 2,72% το τέταρτο τρίμηνο 2010. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 2011 ανήλθε σε 2,98% σημειώνοντας σημαντική αύξηση 32 μονάδων βάσης σε σχέση με 2,66% το 2010. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €232 εκ. για το 2011, έναντι €231 εκ. για το 2010. Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2011 μειώθηκαν σε €49 εκ. έναντι €110 εκ. το 2010.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το 2011 ανήλθαν σε €736 εκ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2% έναντι €725 εκ. το 2010. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €443 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2010 ενώ τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήματος, ανήλθαν σε €293 εκ. σημειώνοντας ετήσια μείωση 1%.

Προβλέψεις

Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αύξησε την χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 1,48% των συνολικών δανείων για το 2011 (2010: 1,35%). Η αύξηση στη χρέωση για προβλέψεις ανήλθε το 2011 στο 14% στα €426 εκ. από €375 εκ. Πάντως, στην Κύπρο μειώθηκαν από €145 εκ. σε €132 εκ. ενώ στη Ρωσία αυξήθηκαν από €25 εκ. σε €54 εκ. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται σχετικά ήπια αύξηση των προβλέψεων από €184 εκ. το 2010 σε €217 εκ.

Άλλα μεγέθη

Τα δάνεια του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν σε €28,9 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%. Οι καταθέσεις πιέστηκαν και το σύνολο τους ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε €29,7 δισ., σημειώνοντας ετήσια μείωση 7%. Σύμφωνα με την τράπεζα, η υγιής ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 92%, καθώς και η περιορισμένη εξάρτηση του Συγκροτήματος στη χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (με τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία να ανέρχεται σε 78% στις 31 Δεκεμβρίου 2011), αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήματος, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης. Κατά τη διάρκεια του 2011, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε δύο εκδόσεις Καλυμμένων Αξιογράφων ύψους €700 εκ. και €1 δισ. ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητά του.

Κεφαλαιακή βάση

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €2,70 δισ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την απομείωση ΟΕΔ ανήλθε σε 9,2% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,1% και 8,9% αντίστοιχα. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης στο σύνολό του, οι ενδεικτικοί δείκτες κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, βασικών ιδίων κεφαλαίων και συνολικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 θα ανέρχονταν σε 9,1%, 10,5% και 10,8% αντίστοιχα. «Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης και την πολύ ικανοποιητική ρευστότητα που διαθέτει, το Συγκρότημα θα συνεχίσει ενεργά να στηρίζει τους πελάτες του και την οικονομία», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Πρόέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Αριστοδήμου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Ανδρέας Ηλιάδης