ΙΔΟΥ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΚΑΙ ΜΕΤΑ …

by on 28 January 2013
Αλλοδαπή εταιρία πλοιοκτήτρια πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση επί του εισοδήματος, το οποίο αποκτήθηκε στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια. Η εν λόγω απαλλαγή προβλέπεται και για τους μετόχους ή εταίρους των εν λόγω εταιριών σε σχέση με το αποκτώμενο από αυτούς εισόδημα υπό τη μορφή της διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε υπό τη μορφή εταιριών χαρτοφυλακίου. Απαλλάσσονται, επιπρόσθετα,


από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εταιρίας του Ν. 959/1979 καθώς και τα μερίσματα που αυτή διανέμει εφόσον εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική σημαία που ανήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εταιρίας (άρθρο 26)”.