Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη, θα τα καταβιβάσω εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιών, ἁγιάσατε νηστείαν…

by on 29 March 2020

Γύρω από την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων θα κλαύσουν οι ιερείς, οι λειτουργοί του Κυρίου, και θα είπουν·

“Σπλαγχνίσου και λυπήσου, Κυριε, τον λαόν σου και μη παραδώσης την ιδικήν σου κληρονομίαν στον εξευτελισμόν αυτόν, να κυριαρχήσουν δηλαδή επάνω εις αυτήν ειδωλολατρικοί λαοί, δια να μη είπουν τα έθνη·

Που είναι, λοιπόν, ο Θεός των;”

ΕΔΩ η συνέχεια