Η MOUZENIDIS TRAVEL ΕΧΕΙ «ΣΚΑΣΕΙ» ! ΜΠΟΡΙΣ, ΝΑ ΒΑΛΩ ΔΙΠΛΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ….. ΜΠΑΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ;;;

by on 21 July 2018

Γνώμη με Επιφύλαξη

….Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 του προσαρτήματος, όπου αναφέρονται τα θέματα: 1)Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και 2)Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας….

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Α. Ανδρέου

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26881

Συνεχίζεται…