Η ΠΟΝΗΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ PERPETUAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ. ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ “ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ” ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΦΟΥΣΚΕΣ ΣΤΗ…. BANANIA

by on 7 November 2018

Νόμος 4548/2018

Άρθρο 60. Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

  1. Το ομολογιακό δάνειο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής όροι:

α) ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ομολογιούχους άλλες ομολογίες που εκδίδονται από την εκδότρια για το σκοπό αυτόν,

β) ότι το ομολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε η εκδότρια εξοφλεί το ομολογιακό δάνειο κατά το χρόνο της επιλογής της,

γ) ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής του κεφαλαίου τελεί υπό αίρεση, ή ότι σε σχέση με τις μετατρέψιμες ομολογίες, ότι είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση και των δεδουλευμένων τόκων,

δ) ότι οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται ύστερα από τους υπόλοιπους πιστωτές της εκδότριας ή ύστερα από ορισμένη κατηγορία πιστωτών,

ε) ότι το ομολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες,