Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ (ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;) …

by on 3 June 2013
Αλλάζουν το καταστατικό λες και είναι μπακάλικο του πατέρα τους. Και βέβαια όλα έχουν σκοπό. Την επερχόμενη μάσα και κονόμα. Τώρα αν υπάρχουν νόμοι περί Α.Ε κ.τ.λ ε, ποιος νοιάζεται. Δείτε την αλλαγή και η πιο μυημένοι θα καταλάβετε που τη πάνε τη δουλειά …

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.» ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20-6-2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.3

ΑΡΘΡΟ 24ο (παλαιό)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή  ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.  Σε κάθε περίπτωση, τα

απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο (νέο μετά την τροποποίηση)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή  ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Τα απομένοντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).  Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.