Η ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

by on 18 February 2020

Η Λούκα Κατσέλη είναι πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας. Είναι πρόεδρος στην «Επιτροπή Αμοιβών, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης» ενώ συμμετέχει και στις παρακάτω Επιτροπές Διοίκησης: Εκτελεστική Επιτροπή

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)

Επιτροπή Προβλέψεων, Διαγραφών & Απομείωσης περιουσιακών στοιχείων

Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT Steering Committee)

Επιτροπή Πρόληψης Συναλλαγών Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Επιτροπές Πιστοδοτήσεων – επτά (7) επιπέδων

Σαφέστατα η κυρία Κατσέλη μπορεί να συμμετέχει και σε πολλά άλλα Δ.Σ και άλλων εταιριών.

Διότι πολύ απλά όλα επιτρέπονται σε μια μπανανία της νοτιοανατολικής μεσογείου με πληθυσμό πιθήκους με ευρωπαϊκή αμφίεση…

Η ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ…