Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ο οδηγός αρχών και πολιτικών της MYTILINEOS που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία, με διαφάνεια. Η έκθεση αποτίμησης της WATT AND VOLT…

by on 26 August 2022

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ο οδηγός αρχών και πολιτικών της MYTILINEOS που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία, με διαφάνεια.


Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018), που αντανακλά τη νέα της στρατηγική, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. Mέσω της νέας εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η MYTILINEOS επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της.

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία θα δημοσιοποιήσει την έκθεση αποτίμησης της WATT AND VOLT

Σωστά ;

Συνεχίζεται