ΗΟL: ΖΗΜΙΕΣ €7,058,050 ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ …

by on 24 August 2011
  • Μακροπρόθεσμα δάνεια:  141.185.775 ευρώ
  • Βραχυπρόθεσμα δάνεια:  59.270.092 ευρώ
  • Ομολογιακά δάνεια: 144.500.000 (2008). Στις 2 Αυγούστου  αποφασίστηκε η ανανέωση του.
  • Μείωσε την ονομαστική αξία από 0,64 σε 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 52.885.324 με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον.
  • Σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  • Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με Ο.Τ.Ε Α.Ε και  Teledome A.E
  • Θυγατρική της Intracom Holdings Α.Ε.
  • Πρόεδρος της HOL ο Σωκράτης Κόκκαλης και διευθύνων σύμβουλος  Αντώνιος  Κεραστάρης