ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ. ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

by on 10 Δεκέμβριος 2018

Ο κανονισμός 1896/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να εισπράττουν τις μη αμφισβητούμενες αστικές και εμπορικές αξιώσεις τους σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία που βασίζεται στη χρήση τυποποιημένων εντύπων.

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τη Δανία.

Η διαδικασία δεν απαιτεί παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο πιστωτής οφείλει μόνο να υποβάλει την αίτησή του και στη συνέχεια η διαδικασία ακολουθεί την πορεία της. Δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή παρέμβαση από την πλευρά του αιτούντος.

Ο κανονισμός προβλέπει επτά τυποποιημένα έντυπα

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1896/2006.

Ο κανονισμός 1896/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να εισπράττουν τις μη αμφισβητούμενες αστικές και εμπορικές αξιώσεις τους σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία που βασίζεται στη χρήση τυποποιημένων εντύπων.

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τη Δανία.

H ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται από τα δικαστήρια, με εξαίρεση την Ουγγαρία όπου η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων.

Η διαδικασία δεν απαιτεί παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο πιστωτής οφείλει μόνο να υποβάλει την αίτησή του και στη συνέχεια η διαδικασία ακολουθεί την πορεία της. Δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή παρέμβαση από την πλευρά του αιτούντος.

Ο κανονισμός προβλέπει επτά τυποποιημένα έντυπα, τα οποία αντικαταστάθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 936/2012 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2012 .
Επισημαίνεται ότι από τις 14 Ιουλίου 2017 άρχισε να χρησιμοποιείται τροποποιημένο έντυπο αίτησης (έντυπο Α). Το έντυπο αυτό διατίθεται εδώ.
Ουσιώδεις αλλαγές επήλθαν μόνο στο προσάρτημα 2, προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις τροποποιήσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017. 
Βάσει της τροποποίησης, στην περίπτωση που ο καθού υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να επιλέξει ως τρόπο συνέχισης της διαδικασίας τη μεταφορά της υπόθεσης προς εκδίκαση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Εντούτοις, αυτό είναι δυνατόν μόνο αν η αξίωση πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στη διαδικασία μικροδιαφορών.

Σχετικά έγγραφα

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει την τροποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στις 14 Ιουλίου 2017 και η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της συνέχισης της διαδικασίας, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το ζήτημα αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(5812 Kb)

Μπορείτε να συμπληρώσετεαυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. 

Ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπου
   
Έντυπο Α Αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Έντυπο B Αίτημα προς τον αιτούντα να συμπληρώσει και/ή να διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Έντυπο Γ Πρόταση προς τον αιτούντα να τροποποιήσει αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Έντυπο Δ Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Έντυπο E Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
Έντυπο ΣΤ Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Έντυπο Ζ Κήρυξη εκτελεστότητας
Be the first to comment!
 
Leave a reply »