ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΖΙΝΑ ΚΑΝΤΙΝΑ…

by on 25 April 2014

Περίπου 30 ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας εντάσσονται σε ειδικό άρθρο στο προς ψήφιση νομοσχέδιο στη βουλή με θέμα: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2013/36/ΕΕ) κατάργηση του νόμου 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Οι περισσότερες είναι ήδη γνωστές, αλλά ξεχωρίζουν τα άρθρα για την εποχική λειτουργία των καζίνο και τα τέλη που πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρήσεις όταν δεν λειτουργούν, η καταστροφή και όχι απλώς η κατάσχεση  παράνομου εξοπλισμού διεξαγωγής παράνομων παιγνίων αλλά και η δυνατότητα της πληρωμής των κερδών από τυχερά παιχνίδια και από ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σύμφωνα με το άρθρο 173 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις, από την 1/6/2014 η Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των εκκρεμών, κατά τη δημοσίευση αυτού, δικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργού Οικονομικών, όπως και εκείνων που θα προκύψουν στο μέλλον και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την αγορά παιγνίων.

Με τις παραγράφους 13 και 15 τροποποιούνται τα άρθρα 31 και 49 του ν. 4002/2011, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση πληρωμών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών, που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νομίμως, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ώστε να μην παραβιάζεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

Στην περίπτωση έγκρισης εποχικής λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, συνεχίζουν να καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την άδεια ίδρυσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης, τη σχετική σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις οικονομικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και των δικαιούχων φορέων του, η δε μη καταβολή τους επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Για κάθε μήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντι της προβλεπόμενης από την άδεια, τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, συμμετοχης του ελληνικού δημοσιου και των φορέων του στα μικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται για κάθε μήνα διακοπής της λειτουργίας με το ποσό που προκύπτει όταν το ποσοστό  συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου και των φορέων του στα μικτά κέρδη των παιγνίων όπως αυτό ορίζεται από την άδεια ίδρυσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις πολλαπλασιαστεί με το μέσο όρο των μικτών παιγνίων της επιχείρησης των τελευταίων δύο, πριν τη διακοπή λειτουργίας μην.ων.

Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια οι προβλεπόμενες ποινές είναι: α) αν τα παίγνια παίζονται με παιγνιομηχανηματα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστων τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

β) αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 200.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

Γ) αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και με χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες στο νόμο και τον κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων διοικητικές κυρώσεις, τα κάθε είδους παιγνιομηχανήματα ή και ο εξοπλισμός διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που δεν φέρουν πιστοποίηση, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφοντα επι τόπου από τα όργανα που πραγματοποιούν τους παραπάνω ελέγχους.

Επίσης,  προβλέπεται η ΕΕΕΠ για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης,να μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικούς παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων ή και ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα της.

Τέλος, με την παράγραφο 14 του προτεινόμενου άρθρου εισάγονται νέες διατάξεις με τις οποίες ορίζονται οι κανόνες συγκρότησης από την Ε.Ε.Ε.Π. των καταλόγων των αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (white list και black list), οι συνέπειες που επέρχονται, καθώς και οι υποχρεώσεις τρίτων, προκειμένου να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτροπής της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναδιατύπωση, συμπλήρωση και αποσαφήνιση υφιστάμενης.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της βουλής και θα κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη.

Πηγή: tovima – Κώτσης Βασίλης