ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΑΣ (χωρίς να σας πάρουν τηλέφωνο ε)

by on 1 December 2013

Σύμφωνα με αναφορά πιστωτικού ιδρύματος διαπιστώθηκαν πολλαπλές πιστώσεις τραπεζικών λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον δικαιούχο του λογαριασμού. Επίσης, τα ποσά ήταν κάτω του ορίου ελέγχου (15.000). Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρήθηκε μεγάλη επισκεψιμότητα στην τραπεζική θυρίδα του δικαιούχου του λογαριασμού από τον ίδιο ή συγγενικά του πρόσωπα, ειδικότερα πριν και μετά από τις συναλλαγές του με το πιστωτικό ίδρυμα. Με αφορμή αυτό το γεγονός διενεργήθηκε επί τόπου έρευνα της θυρίδας και διαπιστώθηκε ότι αυτή λειτουργούσε ως «παρατράπεζα», όπου φυλάσσονταν τα παράνομα κέρδη καθώς και όλα τα στοιχεία των θυμάτων με τα ποσά που είχαν δανειστεί αντίστοιχα.

Πηγή: Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.