ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΟΙ «ΝΕΟΙ» ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ;

by on 17 June 2013
Ειδικότερα, η σε Μετρητά Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την 29/04/2013 και πραγματοποιήθηκε από τις 30/05/2013 έως και τις 13/06/2013, καλύφθηκε συνολικά από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης κατά 57,69%με την καταβολή συνολικού ποσού 675.509.526,12 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 157.461.428 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ενώ 115.498.945 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 14/06/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας διατέθηκαν 94.085.209 από τις ως άνω αδιάθετες μετοχές με βάση τις προεγγραφές και τις εγγραφές για αδιάθετες μετοχές, σύμφωνα με τους όρους της από 29/04/2013 απόφασης της Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Σε Μετρητά Αύξησης να ανέρχεται σε 92,16% με συνολικά καταβληθέν ποσό 1.079.135.071,44 Ευρώ.