ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ: ΠΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΕΙΣ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΠΑΝΑΝΙΑΣ

by on 3 December 2018

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (sixt)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι, στο κονδύλι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ποσού ευρώ 18.120.000 περίπου περιλαµβάνονται επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 10.000.000. περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση ποσού ευρώ 1.954.000 περίπου, υπολείπεται της απαιτούµενης κατά ποσό ευρώ 2.800.000. περίπου. Η µη διενέργεια της απαιτούµενης αποµείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.

Έµφαση Θεµάτων

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: α) στις σηµειώσεις Νο 3 και 4 επί των συνηµµένων σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων, στις οποίες γίνεται αναφορά στον τρόπο προσδιορισµού της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων που συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας. Με βάση τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ο προσδιορισµός της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων στηρίζεται στην τακτική αξιολόγηση των επιδράσεων εξωτερικών παραγόντων, που ισχύουν στην αγορά. Σηµειώνεται ότι, µε δεδοµένες τις αντιξοότητες που υπάρχουν στην αγορά των αυτοκινήτων, η εκτίµηση των µεταβολών των παραγόντων αυτών εµπεριέχει σχετικό βαθµό υποκειµενικότητας και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναγκαία επανεκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία του στόλου των αυτοκινήτων της Εταιρείας. β) στις σηµειώσεις της παραγράφου 26 του Προσαρτήµατος, όπου αναφέρονται τα µέτρα τα οποία θα λάβει η διοίκηση της εταιρείας ώστε να αντιµετωπίσει το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της είναι αρνητικά που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητας της. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµατα αυτά.

Σωρευµένες ζηµίες / (κέρδη) -75.499.242,39

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από παροχές αποχ/σεων εργαζοµένων  191.489,08

Οµολογιακά δάνεια  23.169.868,74

Ληφθείσες εγγυήσεις  624.074,25

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές προβλέψεις  1.700.000,00

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  7.131.342,92

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  79.544.077,00

Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές  2.657.528,26

(31/12/2016)

H Μοτοδυναμική συμμετείχε σήμερα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε. με 15 εκ. ευρώ αποκτώντας το 80,5% της εταιρείας ενώ, το υπόλοιπο 19,5% παραμένει στους παλαιούς μετόχους, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν στην μείωση των οφειλόμενων δανείων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) της Λάϊον Ρένταλ σε 18 εκ. ευρώ, την αναχρηματοδότηση τους για 10 χρόνια, αλλά και στην χορήγηση επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως 10 εκ ευρώ επίσης για 10 χρόνια.

Συνεχίζεται