ΕΛΛΑΣ: ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ! ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ !!! Κατάργηση της υποχρέωσης δέσμευσης κεφαλαίων των ξένων επενδυτών που συμμετέχουν σε δημόσια προσφορά !!!

by on 9 July 2014

 Η υφήλιος αγαπά Ελλάδα.  Βλέπουν ευκαιρίες. Μεγάλες. Και εσύ Ελληναρά μου μην ξεχάσεις να πληρώνεις τους φόρους σου. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνουμε τουρίστες στη χώρα μας; Να φτιάξουμε από ένα HedgeFunds; Πως το έλεγε ο ΓΑΠ; Διασπορά; Μόνιμος κάτοικος του κόσμου και τουρίστας στην Ελλάδα;

Με στόχο τη μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων επενδυτών στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή εταιρειών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες εγγραφές. Με απόφασή της επέρχονται βασικές αλλαγές, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης δέσμευσης κεφαλαίων των ξένων επενδυτών που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά, ενώ δεν ισχύει πλέον και το όριο του 4% για τη συμμετοχή τους στην κατανομή μετοχών, καθώς και το όριο του 2% για τους ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Το ενδιαφέρον των ξένων, οι οποίοι παραμένουν για 20 συνεχείς μήνες αγοραστές ελληνικών μετοχών, αποτέλεσε κίνητρο για τις αλλαγές αυτές, αν και όπως λέγεται δεν θα μπει σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον των ιδιωτών επενδυτών.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την κατάργηση του ελαχίστου ορίου κατανομής μετοχών στους ειδικούς επενδυτές (30%), όριο το οποίο παραμένει για τους ιδιώτες επενδυτές, έτσι ώστε σε περιπτώσεις IPOs (δημοσίων εγγραφών) όπου η ζήτηση είναι αυξημένη οι ιδιώτες επενδυτές να μπορούν να λαμβάνουν ένα ικανοποιητικό τμήμα του συνόλου του προσφερόμενων μετοχών.

Με στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων καταργείται η υποχρέωση των ειδικών επενδυτών να έχουν δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους για τη συμμετοχή τους σε δημόσια προσφορά, καθόσον την ευθύνη για το ρίσκο τη φέρει ο ανάδοχος. Καταργούνται τα ανώτατα όρια 4% και 2% συμμετοχής των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών αντίστοιχα στην κατανομή των μετοχών.

Από την άλλη πλευρά, ο ανάδοχος τηρεί το βιβλίο προσφορών και κατανέμει τις μετοχές στους ειδικούς επενδυτές, ενώ οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατανομής των μετοχών. Παράλληλα κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια την τιμή που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Οι επενδυτές τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) θα πρέπει να πληρούν αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Η κατανομή και ο προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, και της δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά μετοχών, γίνεται με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).

Προκειμένου για μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο η κατανομή μπορεί να γίνει με τη διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών μέσω του Συστήματος Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Υπηρεσία ΗΒΙΠ). Οι μετοχές που διατίθενται με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών χωρίζονται στο τμήμα των ειδικών επενδυτών και στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών.

Τα κριτήρια κατανομής

Το ποσοστό των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών. Η κατανομή των μετοχών στους ειδικούς επενδυτές που συμμετέχουν στο βιβλίο προσφορών γίνεται από τον Ανάδοχο που προκαθορίζει τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κατανείμει τις μετοχές και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα.

Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως.

Η τιμή διάθεσης

Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται ο εκδότης ή ο προσφέρων μέτοχος, καθορίζει το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Εάν ακολουθείται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building), η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανακοινωθείσα τελική τιμή διάθεσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Στις περιπτώσεις προσφοράς μετοχών αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων, ή εταιρειών με σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των 500.000.000 ευρώ, ή ταυτόχρονων συνδυασμένων προσφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μπορεί να εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατανομή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της απόφασης.

Vima.gr – Μαντικίδης Τάσος