ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ…

by on 28 September 2015

ΑΘΑΝΑΤΟ ΠΑΣΟΚ….. ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ! ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ.

Η ΑΠΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ !!!

Έχει στηθεί μεγάλη φάμπρικα, κυρίως επικοινωνιακή, για τον αποπροσανατολισμό και την εξαπάτηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα όσα προβλέπει  το νομοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες που θα  ψηφιστεί άμεσα,  μετά το άνοιγμα της Βουλής. Τρέχουν γιατί η αλλαγή της εταιρικής μορφής των σημερινών media είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, αφενός για να απεγκλωβιστούν από τις αμαρτίες…. κακουργηματικού βαθμού του παρελθόντος και αφ΄ετέρου να προσδώσουν στοιχείο ενεργητικού στο «νέο» νομικό πρόσωπο εξασφαλίζοντας και κουκουλώνοντας τα θαλασσοδάνεια του παρελθόντος με εγγυήσεις σήριαλ τύπου “Οι τρεις χάριτες” !!!!!!

Αναλυτικά ένα προς ένα τα σημεία. Για σήμερα.

Άρθρο 05: Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

  1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.
  2. Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους το σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
  3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3651/2008 (Α’ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση , υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων – πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου , σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι – πραγματικοί δικαιούχοι.
  4. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.
  5. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
  6. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Είναι γνωστή και παλιά η μέθοδος. Το ένα σημεία του άρθρου αναιρείτε από άλλο ! Και όχι μόνο αυτό. Δεν ισχύει για μετοχές εισηγμένες. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών. Λεγε με MEGA και όχι ΜΟΝΟ. Έχει και άλλη πουστιά. Ο βασικός μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο που διαπραγματεύεται σε ξένο χρηματιστήριο !!! Θέλετε στοιχεία ε; Υπομονή.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη…

Λέγε με «Ε» !!!

Πως είπατε;

Έχει και άλλα καλούδια παραπάνω. Θα σας αφήσω στην αγωνία. Δεν αρκούν τα δυο παραδείγματα κύριοι;

Υ.Γ. Πως το είπες αυτό με το ενεργητικό lobbystακο μου;

To Be Continued………