ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ REVERSE SPLIT 1 ΠΡΟΣ 500 ΚΑΙ ΟΧΙ 1 ΠΡΟΣ 1.000

by on 29 June 2018

Στις 13 Ιουνίου δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Η ισχύς του νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά. Στο κεφάλαιο Β στο εδάφια ΜΕΤΟΧΕΣ και ειδικότερα το άρθρο 35 αναφέρει:

Ονομαστική αξία μετοχών

  1. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ’ εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.

  2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

  3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

Με δεδομένο ότι ο αριθμός μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο ανέρχεται στα  9.147.151.527 με ονομαστική αξία σήμερα τα 0,30 ευρώ και εν όψει της προσαρμογής στα 0,04 ευρώ, είναι σαφές ότι δεν μπορεί ο αριθμός των μετοχών που θα διαπραγματεύονται να ξεπεράσει τα 17 δις τεμάχια ! δλδ δυόμιση φορές ο πληθυσμός της γης !     

ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ REVERSE SPLIT 1 ΠΡΟΣ 500 ΚΑΙ ΟΧΙ 1 ΠΡΟΣ 1.000…

Συνεχίζεται…