ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ…

by on 15 May 2016

Η ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων (γ.φ.) στους ιστούς των μελισσών, και στα  προϊόντα  κυψέλης  αποτελεί  σημαντικό  πεδίο  έρευνας  στο  τομέα  της  μελισσοκομίας,    της αναλυτικής χημείας αλλά και της οικοτοξικολογίας….

Κατά  το  τρέχον  έτος  (2014)  σημαντικός  αριθμός  δειγμάτων  μελισσών,  γύρης,  μελιού, κηρήθρας και βασιλικού πολτού έχει σταλεί στο ΜΦΙ από αρχές αλλά και ιδιώτες μελισσοκόμους με σκοπό τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γ.φ., μετά από περιστατικά θανάτων μελισσοσμηνών. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με πολύ-υπολειμματική μέθοδο 115 δραστικών ουσιών βασισμένη στην Υγρή Χρωματογραφία Φασματομετρίας Μάζας Τριπλού Τετραπόλου με Ιοντισμό Ηλεκτροψεκασμού  (HPLC-ESI-MS/MS).  Η  εκχύλιση  των  γ.φ.  από  το  εκάστοτε  μητρικό  υλικό (μέλισσες, μέλι, γύρη, κηρήθρα και βασιλικό πολτό) και η κατεργασία του δείγματος βασίστηκε σε τροποποίηση της μεθόδου QuEChERS

Συγκεκριμένα  μέχρι  και  τα  μέσα  Σεπτέμβρη  2014  στο  ΜΦΙ  εστάλησαν  για  ανάλυση υπολειμμάτων γ.φ. πενήντα εννέα (59) δείγματα νεκρών μελισσών, επτά (7) δείγματα μελιού, οκτώ (8) δείγματα γύρης, μία (1) κηρήθρα και ένα (1) δείγμα βασιλικού πολτού. Οι περιοχές από τις οποίες  εστάλησαν  τα  δείγματα,  αυτές  ήταν:  Αττική,  Κως,  Κεφαλλονιά,  Αχαΐα,  Χαλκιδική, Αρκαδία,  Καλαμπάκα,  Λακωνία,  Ζάκυνθος,  Κορινθία,  Αργολίδα,  Καβάλα,  Αμοργός,  Άνδρος, Αριδαία,  Κρήτη,  Πάρος,  Λευκάδα.   

Στους  ιστούς  των  νεκρών  μελισσών  ανιχνεύτηκαν  13 δραστικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν από 2.4 έως 30500 ng/gσωματικού βάρους μέλισσας, πράγμα το οποίο βεβαιώνει την συσσώρευση των ουσιών αυτών στις μέλισσες. Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 78% από τα δείγματα (46 θετικά εκ συνόλου 59) των νεκρών μελισσών ήταν θετικό σε τουλάχιστον μίαδραστική ουσία. Από τα 7 δείγματα μελιού μόνο το ένα ήταν θετικό σε μία δραστική ουσία, ενώ από τα 8 της γύρης το 50% ήταν θετικό  σε  τουλάχιστον  μία  δραστική.  Τέλος  το  ένα  δείγμα  κηρήθρας  και  το  δείγμα  βασιλικού πολτού ήταν θετικά σε τουλάχιστον ένα γ.φ.

Κ. Μ. Κασιώτης, Π. Αναστασιάδου και Κ. Μαχαίρα

Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο