ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΟΝΟ €2.031.342.000…

by on 1 July 2020

Γιώργη έριξα μια ματιά στο ενημερωτικό σου. Διακόσιες είκοσι σελιδούλες. Απόλαυση! Πας πολύ καλά. Καλά το λες. Εκτός από την 500αρα….

Ο Όμιλος (σου) στο μέλλον θα προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση τραπεζικού δανεισμού, προκειμένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αποπληρώσει υφιστάμενο δανεισμό, να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις ή να αναζητήσει κεφάλαιο κίνησης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση περαιτέρω δυσανάλογης αύξησης του τραπεζικού δανεισμού σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ευχερώς ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου σου κατά την ανάληψη του νέου δανεισμού στο μέλλον, σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο δανεισμό, ενδέχεται:

• η Εκδότρια ή άλλες εταιρείες του Ομίλου να αναγκαστούν να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, το οποίο θα μείωνε τη διαθεσιμότητα των ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, μελλοντικών επενδύσεων και άλλες γενικές εταιρικές ανάγκες, • να καταστεί δυσχερής ή μη εφικτή η τήρηση των όρων συμβάσεων εταιρειών του Ομίλου με τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του Ομολογιακού.

 • να περιορισθεί η ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, ή η ευελιξία του στην αντίδραση σε μεταβολές στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται,

• να περιορισθεί η δυνατότητα του Ομίλου να δανειστεί πρόσθετα κεφάλαια, εφόσον υπάρξει ανάγκη ή οι εταιρείες του Ομίλου να προσφύγουν σε δανεισμό με σημαντικά αυξημένο κόστος

Γιώργη αυτά τα γαμημένα ενημερωτικά δελτία τα λένε όλα.  

Μεταξύ μας να σε ρωτήσω κάτι;

Τα βράδια κοιμάσαι καλά ή έχεις ανήσυχο ύπνο ;

Συνεχίζεται