ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΚ: ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 24.960.348. ΖΗΜΙΕΣ 13.816.570 ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016

by on 19 December 2018

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 24.824.294,48

Εμπορικές υποχρεώσεις 94.240,04

Λοιποί φόροι και τέλη 3.295,83

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.275,60

Λοιπές υποχρεώσεις 35.242,40

Σύνολο υποχρεώσεων 24.960.348,35

Μετοχικό κεφάλαιο 5.715.000,00

Αποτελέσματα εις νέο -13.816.570,95

Ισολογισμός για την χρήση έως 31/12/2016. Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου 2018

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Στον λογαριασμό των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία» ποσού ευρώ 15.010.770,00 περιλαμβάνεται και ποσόευρώ 15.010.465,00 που αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης μετοχών ανωνύμου εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εύλογη αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 3.302.625,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που πρoβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης (υποτίμησης) των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 11.707.840,20 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 11.707.840,20. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίαςευρώ 1.029.000,00 περίπου. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.029.000,00. 3. Στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσειςσυνολικού ποσού ευρώ 50.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών,που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη απομείωσης. Κατά την εκτίμηση μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία τωναπαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 50.000,00. 4. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις προς τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση,συνολικού ποσού ευρώ 24.824.294,48. Κατόπιν τούτου διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με το ύψος των εν λόγω υποχρεώσεων. 5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 του προσαρτήματος,όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντωνπεριουσιακών της στοιχείων ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο του 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οιπροϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι υφιστάμενες συνθήκες δεν μας διασφαλίζουν με βεβαιότητα ότι θα επιτευχθούν οιστόχοι της εταιρίας, με συνέπεια την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας της.

Η εταιρία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα αλλά σελίδα στο… Facebook