Αυτή είναι η άδεια “Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας” από τη ΡΑΕ που δόθηκε στους Τούρκους…

by on 26 May 2022
Sabancı Holding increase their profit by 50 percent in 2017 | soL InternationaL
Πρόεδρος Sabancı Holding, μαμάς εταιρείας της Enerjisa Güler Sabancı και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διατηρούν στενές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 441/2022
Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία
με την επωνυμία «Enerjisa Europe Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης»
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 19 Μαΐου 2022, και
Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’179) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων
  13, 134 και 135 αυτού (εφεξής ο «Νόμος»).
 2. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
  «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)»,
  καθώς και τα Παραρτήματα αυτής (ΦΕΚ Β΄ 1498).
 3. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506/05.11.2012 Απόφαση του Υφυπουργού
  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας
  Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών), καθώς και
  τα Παραρτήματα αυτής (ΦΕΚ Β΄ 2940), (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08623/12.04.2021 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι300666/12.04.2021) αίτηση (εφεξής η «Αίτηση») που υποβλήθηκε από την εταιρεία με την
  επωνυμία «Enerjisa Europe Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής ο «Αιτών») για
  χορήγηση Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW και για χρονική διάρκεια 20
  ετών.
 5. Tο αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπόμενων τελών, το οποίο υποβλήθηκε με την ως
  άνω Αίτηση.
 6. Τη δημοσίευση της Αίτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στις 20.04.2021.
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
 8. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-89706/16.09.2021 και Ο-93511/17.03.2022 επιστολές παροχής
  συμπληρωματικών στοιχείων της ΡΑΕ προς την Αιτούσα
 9. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306404/13.07.2021, I-312851/03.11.2021, I315324/09.12.2021, I-322585/10.03.2022, I-325273/13.04.2022, I-327080/29.04.2022 I327338/03.05.2022 και Ι-327726/06.05.2022 έγγραφα, με τα οποία υποβλήθηκαν
  διευκρινιστικά στοιχεία στην ανωτέρω αίτηση.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 134 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Νόμου και των σχετικών διατάξεων του
Κανονισμού Αδειών, εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε για τη χορήγηση Άδειας
Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Αδειών:
«Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας Εμπορίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 18,
έχουν ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι οποίες διαθέτουν
κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, το εταιρικό κεφάλαιο που καθορίζεται στην περίπτωση (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, και: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες
της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, αν σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία
που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως
υποκατάστημα στην Ελλάδα».
Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο Αιτών έχει δικαίωμα υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 134 του Νόμου 4001/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του
Κανονισμού Αδειών.
Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών, συνοδεύεται δε από τα
έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήματος 3 του Κανονισμού Αδειών και συνεπώς η Αίτηση
είναι τυπικά πλήρης.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 134 του Νόμου : «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 6, η Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό
Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Έμπορος:
(α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
(β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή
και χρηστή άσκηση δραστηριότητας εμπορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Αδειών και
(γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται
από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών».
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών:
«Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις υποβολής της
αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, καθώς και τα ακόλουθα: α) Την
οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος νομικού προσώπου η οποία πρέπει να είναι
κατάλληλη ώστε να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της αιτούμενης
δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα
Παραρτήματα 1, 2 και 3. β) Την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία, και φερεγγυότητα του
αιτούντος νομικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης που
υποβάλλεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1, 2 και 3».
Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι
πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 134 του Νόμου για τη χορήγηση
Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι ο
Αιτών διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη,
συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της Εμπορίας.

Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι ο
Αιτών έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία για την άσκηση της δραστηριότητας
της Εμπορίας.
Για τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζει
Τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την
επωνυμία «Enerjisa Europe Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σύμφωνα με
τον Πίνακα Στοιχείων Άδειας Εμπορίας και τους ακόλουθους Γενικούς Όρους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Όνομα Κατόχου «Enerjisa Europe Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»
Μετοχική σύνθεση Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satis A.S. 100%
Ισχύς 50 MW
Διάρκεια Ισχύος 20 Έτη (μέχρι 19/05/2042)
Έδρα της εταιρείας 12 Határ út, 2724 Újlengyel, Hungary
Πρόσωπα επικοινωνίας Χριστίνα Κορινθίου,
Norton Rose Fulbright Greece
Building K1, Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3
175 01 Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα
Tηλ. +30 210 94 75 405, Fax.+30 210 94 75 301

Γενικοί Όροι για την Άδεια Εμπορίας

 1. Ορισμοί
  Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το
  περιεχόμενο που καθορίζεται στο ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών.
 2. Υποχρέωση τήρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
  Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
  δραστηριότητα αυτή και ιδίως:
  α) Το Νόμο 4001/2011 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 48, 55, 56, 57, 134 και 141.
  β) τον Κανονισμό Αδειών,
  γ) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (Κώδικας
  Διαχείρισης του Συστήματος) καθώς και τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη
  Διασυνδεδεμένων Νησιών,
  δ) τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της Άδειάς του, καθώς και
  ε) κάθε άλλη εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 4001/2011 κανονιστική πράξη η οποία
  διέπει τη δραστηριότητα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Παροχή Στοιχείων – Διεξαγωγή ελέγχων
 3. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
 4. α) Να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειμένου να εκπληρώσει τις
 5. αρμοδιότητές της.
 6. β) Να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του
 7. κοινοποιείται,.
 8. γ) Να τηρεί ενημερωμένο μητρώο των πελατών που περιλαμβάνει ιδίως το όνομα ή επωνυμία του
 9. πελάτη και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του πελάτη. Το μητρώο αυτό και οι μεταβολές του
 10. γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ και στους αρμόδιους Διαχειριστές.
 11. Τήρηση λογαριασμών
 12. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 141 του
 13. νόμου 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του
 14. αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί
 15. δημοσιεύονται υποχρεωτικά.
 16. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας
 17. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει
 18. τον έλεγχο της εταιρείας και κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε
 19. (15) ημερών από την πραγματοποιούμενη μεταβολή ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 13
 20. του Κανονισμού.
 21. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος
 22. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή (Διαχειριστή Δικτύου και
 23. Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη χρήση του
 24. Συστήματος και των διασυνδέσεων και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών.
 25. Κανόνες που τηρούνται κατά την άσκηση της δραστηριότητας – Τήρηση
 26. υποχρεώσεων
 27. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του
 28. Κανονισμού Αδειών, καθώς και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως σχετικά με
 29. κάθε οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα Διαχείρισης
 30. ΕΣΜΗΕ ή του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 31. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον
 32. ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του
 33. στην αγορά.
 34. Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας υποχρεούται:
 35. α. Να συναλλάσσεται με τους πελάτες του με κανόνες διαφανείς και αμερόληπτους και κατά τις
 36. συναλλαγές του να τηρεί τους κανόνες ίσης μεταχείρισης.
 37. β. Να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την παροχή
 38. υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχει τυχόν επιβληθεί.
 39. γ. Να υποβάλει στη ΡΑΕ κατ’ ελάχιστον μία φορά το χρόνο στοιχεία που αφορούν την
 40. παρακολούθηση της δραστηριότητας της Εμπορίας, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν σε θέματα:
 41. αα. Ικανοποίησης πελατών.
 42. ββ. Διάρθρωσης της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 43. γγ. Καταγραφής αποτελεσμάτων και συνθηκών της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

δ. Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες
εγγυήσεις για την εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ.
ε) καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας:
αα. Να διατηρεί το εταιρικό /μετοχικό κεφάλαιο που απαιτεί ο νόμος.
ββ. Να διαθέτει κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δομή, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη,
συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της εμπορίας.
γγ. Να διαθέτει την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα.
δδ. Να ενημερώνει για κάθε αλλαγή στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
εε. Να εκπληρώνει αμελλητί τις υποχρεώσεις του και οφειλές του απέναντι στους αρμόδιους
Διαχειριστές.

 1. Τέλη
  Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την
  ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Διάρκεια ισχύος της Άδειας
  Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 20 ετών. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας μπορεί να
  παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού.
 3. Ανάκληση της Άδειας
  Η ΡΑΕ, μπορεί, να ανακαλέσει την Άδεια αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και στο
  άρθρο 16 του Κανονισμού Αδειών.

Η Απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί
ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011).
Αθήνα, 19/05/2022
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας