ΑΡΚΟΥΝ 12 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ ΓΙΑ 107.043.257,07 ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ;

by on 12 Ιανουαρίου 2019

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  1.201.400,37

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  15.750.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  12.791.969,78

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  1.122.361,90

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 422.097,09

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 31.287.829,14

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 33.716.971,29

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 31.988.848,69

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.017.711,17

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 31.896,78

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 75.755.427,93

Σύνολο Υποχρεώσεων 107.043.257,07

Ζημίες –  Αποτελέσματα είς νέον 13.764.321,69

31/12/2017 – Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ

Συνεχίζεται

Be the first to comment!
 
Leave a reply »