ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Λ.Κ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ …

by on 18 October 2013
Θέμα : Εκτός σειράς συνταξιοδότηση της κ. Μαρίας Φιορέτου–Καδά – Ανάρτηση στον ιστότοπό σας την 11-10-2013.


Απαντώντας στα αναγραφόμενα στον ιστότοπό σας (ανάρτηση της 11-10-2013) για την εκτός σειράς συνταξιοδότηση της κ. Μαρίας Φιορέτου – Καδά και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτό αφορούν την Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ, σας γνωρίζω τα εξής:


1. Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης της κ. Μαρίας Φιορέτου – Καδά πρωτοκολλήθηκαν στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ στις 27-12-2011, η συνταξιοδοτική πράξη εκδόθηκε στις 17-2-2012, διαβιβάστηκε στη συνέχεια για έλεγχο και εκτέλεση στην τότε αρμόδια Διεύθυνση (Δ 45) και η πρώτη καταβολή της σύνταξής της έλαβε χώρα την 22-3-2012, ήτοι εντός τριμήνου περίπου και όχι εντός μηνός όπως αναφέρεται στην εν θέματι ανάρτηση. Είναι γεγονός, ότι η συνταξιοδότηση της ανωτέρω πρώην υπαλλήλου διεκπεραιώθηκε σε χρόνο σημαντικά μικρότερο του μέσου «χρόνου αναμονής» εκείνης της περιόδου.


2. Από τα αναγραφόμενα στο ανωτέρω ιστορικό είναι εμφανές ότι η υπόθεση αναφέρεται σε περίοδο προγενέστερης της ανάληψης των καθηκόντων της νυν Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.


3. Η διεκπεραίωση υποθέσεων συνταξιοδότησης εκτός σειράς δεν επιβάρυνε χρονικά όσους ανέμεναν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Συντάξεων, αφού εκτός της τακτικής χρέωσης υποθέσεων προς διεκπεραίωση, επιβαρύνονταν με επιπλέον όγκο εργασίας, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη, εκτός ωραρίου, επιμήκυνση του χρόνου εργασίας τους.


4. α. Από τον Οκτώβριο του 2012, υπήρξε εντολή του νυν πολιτικού προϊστάμενου του ΓΛΚ για αυστηρή τήρηση, σε κάθε περίπτωση, της σειράς προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις που υφίσταντο σοβαροί λόγοι υγείας. Τα ανωτέρω έλαβαν θεσμική περιβολή με τις πρόσφατες διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (έναρξη ισχύος αυτών η 29-4-2013), σύμφωνα με τις οποίες ο κανονισμός της σύνταξης του Δημοσίου διενεργείται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που περιήλθε η σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους, τυχόν δε παραβίαση των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους της αρμόδιας Διεύθυνσης και τιμωρείται με μία από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών, στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη) ουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη).

β. Από το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζονται μηχανογραφικές επεμβάσεις, έτσι ώστε στο άμεσο μέλλον, ο κανονισμός της σύνταξης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου να διενεργείται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης, προκειμένου να μην υπάρχει επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα στον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων συνταξιοδότησης.


Ο Γενικός Διευθυντής


 Σπυρίδων Ντάνος


Ακριβές Αντίγραφο


Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης