ΑΝΕΚ: ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 319.998.000 ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 67.007.000 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

by on 19 December 2018

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  242.729.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.321.000

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού 2.429.000

Λοιπές προβλέψεις  1.514.000

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 521.000

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  9.844.000

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.147.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 262.505.000

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 17.489.000

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές  26.728.000

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  13.276.000

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 57.493.000

Σύνολο υποχρεώσεων 319.998.000

Μετοχικό κεφάλαιο 56.597.000

Αποτελέσματα εις νέο -67.007.000

  ( Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ – 31/12/2017)

Οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΕΚ είναι οι εταιρείες «ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ» με26,52% και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με 24,18%. Σημειώνεται ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» κατέχει: α) άμεσα 43.685.197 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5661% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και β) έμμεσα 1.929.210 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0407 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι συνολικά 24,1788%επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.