ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ !!! ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ VIVARTIA ;;;

by on 23 March 2016

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ !!!! ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ VIVARTIA…… ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ;

Έμφαση Θέματος

….Εφιστούμε την προσοχή σας στην επεξηγηματική σημείωση 29 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 38 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 300.735.000 Οι παραπάνω συνθήκες ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του….

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131

Συνεχίζεται…