ΑΘΑΝΑΣΙΕ, ΠΟΤΕ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η LAVIPHARM ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΑΣΕΙ ;;;

by on 18 November 2019

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 1 και 13 επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρονται οι ενοποιούμενες εταιρείες των οποίων η καθαρή θέση κατά την 31/12/2018 είναι μικρότερη του ημίσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου ή και αρνητική. Οι συνθήκες αυτές υποδεικνύουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα των ενοποιούμενων εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Με το πάσο σου μην μου βιάζεσαι…