ΑΓΟΡΑΖΕΙ Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΧΩΣΤΕ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥΡΑ !

by on 11 June 2020

Έχω βρει τον μπελά μου μαζί σου. Πως του μιλάς έτσι, μου λένε. Πως ρε παιδιά, τους λέω. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι  Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά, μου λένε ! Και τι πρέπει να κάνω εγώ ρε παιδιά, τους λέω. Να σηκώνομαι από την καρέκλα όταν μπαίνει μέσα στην αίθουσα, τους λέω. Και τι γυρνάνε και μου λένε ;  Σεβασμός στον κύριο Βαγγέλη !

Ανακοίνωση Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Αθήνα, Ελλάδα – 10 Ιουνίου 2020–

 Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 09.06.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 55.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €8,0940 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €445.168,33. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 355.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,2484% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052

Όταν με ερωτάνε για το χαρτί, τους λέω παιδιά φουλ Βαγγέλη. Με κλειστά μάτια. ΚαράLONG ! Αμέ ! Τώρα που κάνει και επαναγορές θα φύγει πύραυλος το χαρτί ! Πρώτη στάση το 20αρικο ! Αμέ ! Έτσι τους λέω Βαγγέλη. Αλλά.

Γιατί να μην ξαναπάει στη ταλιρούμπα το χαρτί – λέω εγώ τώρα στον εαυτό μου Βαγγέλη –  και από εκεί σαφέστατα πάμε για το…. 20αρικο !!!   

Συμφωνείς ;